Dato: 6. oktober 1825
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Slagelse 6te October 1825

Kiære Velgiører!

Inderlig Tak for Deres Brev, jeg modtog det igaar, og at De var tilfreds med mig glædede mig inderlig meget; Mod har jeg, naar jeg kun nogenledes kan giøre mig mine V elgiøreres Yndest værdig, og Lyst maa jo selv Videnskaberne give mig, Viljen til at arbeide frem veed Gud jeg har og saa længe De seer til den, kan jeg altsaa ikke frygte, naar De er utilfreds vil Dejo ærligt siig[e] mig det, omjeg maaskee da kunne rette mig til det Bedre og saaledes er jeg jo nu ret lykkelig[,] føler og paaskiønner det.­Tusinde Tak for at De tillod mig at bestille Frakke og Støvler, sidst i næste Uge vil jeg faae begge Dele[;] Frakken vil koste mellem 24 og 26 Rdlr sagde Skræderen og Støvlerne 6-. Da De nu var saa god at love mig i Deres Brev at jeg, maaskee, første Søndag skulde faae Bøgerne saa troede jeg det var klogest at skrive Dem til i Dag med Posten hvad Tøiet kostede, da jeg jo ellers i næste Uge maatte giøre det samme og nu kunne De (om De vil) sende mig Pengene tillige med Bøgerne da jeg saa var is tand til at betale naar Støvler og Frakke var færdig, Qviteringerne skal De saa faa ind den følgende Postdag; i modsatte Tilfælde maatte De sende 2 Gange, først Bøgerne og siden Pengene, derfor vær ikke vred at dette Brev kom­mer saa hurtigt oven paa det andet; Vil De hilse Deres Kreds fra mig og takke dem alle for deres Interesse for mig, tro jeg er ofte i Aanden hos dem naar de neppe tænker der paa. - Nu levvel kiære Velgiører, tab ei Modet, eller rettere Godheden for mig, om det ei gaaer strax saa godt i den ny Classe, jeg vil giøre hvad jeg kan!

Slagelse 6 October 1825.

Deres inderlig taknemlige

Andersen.

I Sommerferien - da De veed jeg morede mig saa herlig i Fyhn - skrev jeg et lille Digt, jeg troer jeg har fortalt Dem det - ofte har jeg vilde sendt Dem det men jeg har ei havt Leilighed at renskrive det; men i disse 14 Dage er jeg ganske fri, altsaa kan (tør?) jeg jo nok, vil De forære Deres Datter (den ældste) det, hvis De troer hun finder det værd at giemmes. I en Ferie maa jeg jo nok more mig, og naar jeg maa det, saa har jeg jo ogsaa nok turde digte dette lille Product?

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter