Dato: 29. maj 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Hamborg den 29 Mai 1843.

Min kjære faderlige Ven!

Hvor glad blev jeg ikke ved at finde Brev fra Dem og den velsignede Jonna! Jeg kom her til igaar og boer igjen hos Grev Holcks, de gode Mennesker see mig saa gjerne! - De veed jeg reiste til Oldenburg efter Indbydelse af en Familie jeg aldrig havde seet; De kan umuelig gjøre Dem Forestilling om den "Forgudelse", ja det maa jeg kalde det, jeg fandt i denne Kreds. Hofrath von Eisendechers Huus synes at være eet af de første Huse i Oldenburg, Fruen er omtrent 23 Aar og Datter af een af de rigeste Kjøbmænd i Bremen; hun har i sin Barndom været en egen, bestemt Characteer, lignet meget Naomi i min Roman "Spillemanden", strax efter Confirmationen læste hun denne Bog, hvori hun troede at see sit eget Speilbilled og det greb hende saa stærkt at Intet har saaledes før eller siden virket ind paa hende. - Hendes Livs høieste Ønske var at see mig engang og nu som gift Kone, Manden er ogsaa en stor Beundrer af Andersens Muse, fandt hun det passende at skrive mig til og - De veed Resten. Jeg kom da, tog ind i et Hotel, men blev øieblikkelig afhentet, to nydelige Værelser, smykkede med Blomster og alle et nyt Huses Beqvemmeligheder ventede mig; hvert Ønske man læste i mine Øine blev opfyldt. Een Aften var der da stort Selskab, de første Familier i Oldenburg, et Par Hofdamer, Theaterintendanten, og man var mod mig - ja jeg troer ikke Göthe kunde behandles anderledes; men vær ikke bange jeg er ikke blevet fordærvet, sligt gjør godt, jeg var, maaskee just der elskværdig, som jeg aldrig er det i Danmark hvor saa Faae skatte mig! Fru Eisendecher havde en uendelig Interesse for Ingeborg, jeg maatte fortælle om hende, skildre hende, thi efterat hun havde seet hendes Navn mellem Dedicationerne i Bazaren og vidste at hun var Deres Datter og god mod mig som en Søster kan være det, blev hun den af alle danske Damer der interesserede hende meest og tilsidst, jeg blev der fra Mandag til Løverdag - vilde hun endogsaa at jeg skulde indrømme at hun (Fru Eisendecher) lignede Fru Drevsen, hvilket jeg ikke kunde, uagtet hun, efter at jeg havde fortalt hvorledes Ingeborg drillede mig, ogsaa fandt paa at drille, men det var ikke den rette Art!- Paa Fredag forlader jeg Hamborg, gaaer til Breitenborg 8 Dage og da over Fyen (det vil sige Langesøe og Glorup) til Kjøbenhavn. Paa Breitenborg kan jeg vel faae et Par Ord fra Dem, siig mig lidt om Agnete, thi jeg veed egentligt Intet; efter et Par Blade jeg her har seet, synes mig den er paa Repertoiret. Ole Bull fortalte mig iaftes at Havmanden kom op af Vandet med to Børn, det er jo skrækkeligt, det skulde han slet ikke, han taler om det, men Børnene maa ikke sees! - Holst har aldeles ikke skrevet mig til under hele min Reise, her i Hamborg fik jeg endelig et Brev, givet Hr Lunding som reiste til Paris og som er indtruffet der efter min Afreise, nu kom det til Hamburg. Det er underligt at sende sit eneste Brev med en Reisende, - men det er nemt, saa kan man altid sige, jeg har skrevet! Eduards lille Brev takker jeg ham [for] - det var meget characteristisk, siig ham det! Gotlieb havde jeg rigtig nok ventet et Par Ord fra; De har først nu besvaret mine Spørgsmaal angaaende Vexelen. Jeg seer af Avisen at Faaborg skal reise, rimeligviis gaaer han til Paris, men intet er taabligere for en Sanger, thi der er for Øieblikket aldeles Intet at høre, han maa til London eller Wien, paa hvilket sidste Sted han vilde træffe Napoleone Moriani og Viardot-Garzia. Hils dem Alle hjemme! Jonna skal snart faae Brev. Freunds har jeg besøgt i Dag[,] han var meget elskværdig mod mig og sender Dem mange Hilsener. Kjærlighed paa Nicolai Taarn, er her blevet oversat for Theatret; en Oversættelse af "Fuglen i Pæretræet" vil blive givet i Oldenburg; Jeg haaber at Theodor kommer her igjennem medens jeg er her! Hils Deres kjære Kone og vær mig altid god,

Deres sønlig hengivne H.C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus