Dato: 8. maj 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Gottlieb Collin
Sprog: dansk.

Paris 8 Mai 1843.

Til G. Collin (paa Torvet).

Kjære Ven, indtil dette Øieblik har jeg ventet med at send: Brev bort og at lade lukke den Kasse med Musik og Bøger som imorgen gaaer hjem fra Havre, i det jeg stadigt ventede en Skrivelse fra Dem angaaende Comissio­ner, som jeg, da Theodor var reist, gjerne ønskede at besørge for Dem. Jeg var aldeles vis paa at faae Brev, men intet er indtruffet og nu reiser jeg overmorgen tidlig Klokken 7. Vexelen til Deres Broder, veedjeg nu intet bedre for, end at jeg bringer den hjem, saaledes som jeg har modtaget den! Hils Deres kjære Kone; som jeg haaber har / mig i venlig Erindring, og siig alle Børnene fra mig et venligt god Dag. Af Brevene til Amaliegaden har De vel seet at jeg har mødt en mageløs god Modtagelse hos de fleste betydelige Aander i denne store By. Alexander Dumas har været utrætte­lig i Opmærksomhed., Alfred de Vigni begavet mig med Bøger, Victor Hugo ført mig i Theatret, David givet mig Kobbere, Rachel paa det hjerteligste aabnet mig Adgang til sine Soireer, - ja det blev en Mængde at regne op, hvis Bekjendtskab enhver ville skatte, og som jeg har opnaaet og det saa ganske af sig selv. Af Heine og Lamartine har jeg faaet to interessante Digte i mit Album og i begge disses Hjem mødt Venskab og Hjer­telighed; jeg kan ikke nægte at jeg er lidt øm om Hjertet ved at forlade disse mange Kjære, der Alle have behandlet mig, som en Aands Slægtning

venskabeligt

H. C. Andersen.

[Paa Randen af Sedlens anden Side:] Bunzen og Krieger have været to velsignede Venner at leve med.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 439-40)