Dato: 6. maj 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

133. Til E. Collin.

Paris den 6 Maj 1843.

Til Eduard.

Deres Skrivelse af 23 April har jeg modtaget den 1ste Mai; Comissionerne De ved Afreisen paalagde mig har jeg efter bedste Evne udført og Buntzen lod jeg, da De vilde det saaledes, eftersee hvert Musikstykke før jeg gav Betalningen. Af Händel findes her intet, derimod har jeg fle[r]e af de glückske Operaer, de gamle store Udgaver.

Iphigenie in Aulide...............10 Frank

Armida.....................................10 Frank (De opgav 12 Frank for Stykket.)

Alcèste......................................10 Frank

Orpheé......................................10

i Alt 40 Frank

dernæst i de mindre Udgaver Capuletti & Montechi–Richard coeur de lion–Mosé–Elisa & Clau­dio, – hver af dem kostede 7 Frank det er altsaa for disse fire 28 Frank. Garzia var fløttet, jeg har løbet flere Timer omkring efter ham, endelig igaar fandt jeg ham, han sender venlige Hilsener til Helsted, men Bogen jeg skulde kjøbe hos ham er endnu ikke udkommet. For Kassen og Emballeringen har jeg udlagt 4 Frank, jeg skriver dette med, da det jo er for Musik-Foreningen og ikke for en enkelt Person dette er gjort, det bli­ver tilsammen 72 Frank. Af Deres Fader fik jeg her til 100 Frank Resten 28 Frank bringer jeg hjem med, jeg har omsat den i Guld, da det vil være for besværlig249 at føre Sølv og dette ogsaa vanskeligere ombyttes hjemme. Har jeg nu gjort mig tydelig nok? Instructeur Nielsen gav mig i Comission at kjøbe noget Nillekefrø, der skal være saa udmærket, det fylder for meget i et Brev, jeg har lagt det her i Kassen, men da jeg troede at kunne fornøie Deres Svoger Drevsen, tog jeg ogsaa noget Frøe til ham, ligesaa noget til Fru Lessøe, hendes bliver nok afhentet. De forlangte for Dem selv et Exemplar af Lucia eller af Lucrecia, men kun i Tilfælde at jeg kunde komme over det for 3 a 4 Frank, det har været mig umulig, disse Operaer ere ei at faae ringere end 10 Frank, hvorfor veed jeg ikke;–jeg har altsaa ikke turde kjøbe disse til Dem. Imidlertid er denne Musik mig saa kjær og jeg ønskede gjerne hjemme ved Claveret at høre Dem og Louise synge lidt af f Ex Lucrecia, for at have denne Fornøielse har jeg kjøbt den til mig og beder Dem om De engang hjemme vil synge lidt af den, jeg har skrevet Deres Navn foran for at den kan faae Lov til altid at blive i Deres Eie! den vil erindre Dem om dette mit Ophold i Paris, Bindet har lidt noget, men der var kun dette ene Exemplar hos Musikhandleren og Tiden tillod ikke at jeg søgte hos en anden. Til Louise har jeg kjøbt »40 Melodies de Schubert«, som jeg beder Dem overrække hende fra mig og at hun under Tonerne, vil tænke lidt paa mig! I den lange Rulle ligger inderst nogle Kobbere fra Krieger til hans Moder hun vil lade disse af­hente, vil De vikle af alt mit indtil De i Rullen kommer til et Omslag hvorpaa staaer: Til Fru Krieger, det skal hun have; Alle de øvrige Kobbere, Bøger etc. ere mine; De er saa god at drage den Part ud af Betalningen for Kassernes Hjemsendelse med Dampskibet, som De troer mine Smaa­sager kan have givet den større Vægt, for at ikke Musikforeningen skal betale det. De to Romanzer La folle og den af Don Pasquale (den sidste er: mageløs deilig) beder jeg Dem sende Jomfru Næboe fra mig, hun boer i Laxegaden, første Dør til Høiere fra Foreningen.

Lev vel, venskabeligst

H. C. Andersen.

[I Margen: ] Delong har modtaget Kassen med Udskrift kun »Collin«, det sagde han var nok! den vil komme, meente han med Dampskibet om­trent 25 Mai.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost