Dato: 4. august 1825
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Kjære Velgiører!

I gaaer fik jeg Charactererne for juni Maaned (thi de De fik ved dennes Udgang var Examens Charakterer) samt for de Dage vi have læst af Juli før og efter Ferien; Her ere de alle. -

Latin et Godt godt
Græsk Godt godt
Latinsk Stiil Godt?
Danske Stile ) 1. Udmærketgodt?
) 2. Udmærketgodt?
) (ferie Arbeider)
) 3. Udmærketgodt?
) 4. Udmærketgodt?
) 5. Udmærketgodt?
Hebraisk Godt?
Tydsk et Godt godt.
Latinsk Gramatik Temmeliggodt.
Dansk Gramatik Udmærketgodt?
Geometrie Godt Godt.
Aritmetik Megetgodt?
Calligrafie Megetgodt?
Regning Megetgodt
Historie Megetgodt?
B. Historie Megetgodt.
Religion Megetgodt.
Sang Udmærketgodt.
Fransk Temmeliggodt.
Opførsel - hos alle Læreer Udmærketgodt.
Hovedcharakteren blev Megetgodt.

- Jeg haaber De har modtaget mit sidste Brev. Dog troer jeg at De ei bliver vred om jeg nu i dette erindrer Dem om at Qvartallet var ude i forrige Uge hos Madam Henneberg. Paa Søndag tør jeg vel altsaa haabe nogle Linier fra Dem. De siger mig jo nok Deres Mening; denne Tillid til Dem giver mig nu Mod, vær overbeviist om, jeg nok føler hvorledes Alt burde være, at jeg gierne selv vil - dog, De bliver maaskee keed af at jeg stedse slaaer paa samme Streng; - - - i Guds Navn giør jeg hvad jeg kan, han har jo ledet min Aand, og Omstændighederne saaledes at jeg er i denne Stilling jeg er, naar jeg derforundertiden føler Mismod over min Ufuldkommenhed trøster jeg mig ved at den Alvise maa dog have en Hensigt hvorfor skulde han ellers saa underligt have ledet Alt, hans Vilje skee - barnlig vil jeg stole paa ham og Menneskene. - Er der noget jeg har stødt Dem med i mine senere Breve o da siig det. - De er dog ikke vred fordi jeg var de 4re Dage i Fyhn? - Nu lev vel! Paa Søndag faaer jeg Brev fra Dem og ogsaa nogle Linier deri naar De vidste hvor det glædede mig da vilde De ikke blive vred fordi jeg saa ofte anmoder Dem derom. Deres taknemlige Andersen.

Slagelse 4.8.25.

Tilgiv at jeg maa bede Dem om at skaffe mig, Ciceros Taler men det maa være Ernesti Udgave, den koster siger Rektoren et par Mark, jeg har længe skulde have den emn Quistgaard har laant mig een, men da han nu skal have den maa jeg bede Dem om een, dog er det tidsnok til om en 8 à 12 Dage endnu.

Bogens Tittel er

M.T. Ciceronis

XIV selectarum orationum liber

(ex recensione Ernesti)

Det maa gierne være et brugt Exemplar.

Adr. Høivelbaarne

Hr. Etatsraad og Ridder Collin

Norgesgade Nr. 159

Kiøb ...

Tekst fra: Solveig Brunholm