Dato: 24. april 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 100. Fra H. C. Andersen. Paris den 24 April 1843.

Men hvad skal jeg dog troe og tænke om mine Venner i Danmark, Ingen skrive mig til! De kan troe det er et heelt Arbeide og i Sandhed trættende, naar man fra Morgen til Aften løber om, seer Alt, tumler sig overalt, da strax at skrive, og det har jeg gjort, vistnok over tyve Breve har jeg skrevet til Hjemmet og paa disse neppe faaet fire Svar! - lkke en Sjæl tænkte at glæde mig med nogle Ord den 2den April,1372 og den ene Dag gaaer efter den anden, intet Brev kommer; jeg har om kort Tid været her to Maaneder, den 8 Mai gaaer Reisen igjen hjemad! Dog Dem gjælder det ikke som Bebreidelse, jeg veed De igjen har prøvet en stor Sorg, jeg kan tænke den har rystet Dem dybt. Stakkels gode Søster! - Gud velsigne og glæde Dem snart, jeg har tænkt meget paa Dem siden jeg læste Deres Onkels Død!1373 - Hvor er Deres to Brødre? Hvad tager den gode Henrik Stampe sig for? Ja om Alt dette hører jeg nu ikke, uden De vil sende mig Brev post restante til Hamburg. Foruden mit Bekjendtskab med V. Hugo,1374 Rachel og Alexander Dumas, kommer jeg sammen med Balsak,1375 Madam Reybauld1376 (Forfatterinden til den lille Novelle, som gav mig Stof til Mulatten), De Latour,1377 Grizi,1378 Madam Ancelot,1379 Kalkbrenner,1380 David,1381 Alfred de Vigni1382 etc. etc - nogle af disse Personligheder interesserer Dem vel! Heine1383 taler jeg ofte med og han synes at være mig meget god. - Men Hensyn til Deres Forklaring fra Adlers om at jeg ikke synes om Ørkenens Søn, da jeg saae den i Hamborg, hvilket som jeg tidligere sagde Dem var en Misforstaaelse fra Kjøbenhavnsk Side, da kan jeg nu nøiere berigtige det; Grev Holck har i et Brev til Adler skrevet at jeg saae Der Sohn der Alfen og fandt det forfærdeligt, og det er sandt, men der er Forskjæl paa Der Sohn der Alfen og der Sohn der Wildnis! - Jeg gaaer hjem over Stratsburg og muelig hele Rhinen til Rotterdam og da over Amsterdam og Oldenburg til Hamburg. Ahasverus har sovet den meeste Tid i Paris, men det gaaer med mine aandelige Børn som med Andres legemlige, de voxe just mens de sove! hils hos Kocks og Stampe.

Deres broderligstsinde[de] H. C. Andersen. [Udskrift]

Frøken Henriette Wulff

Stormgaden 190 i Kjøbenhavn

anbefales!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost