Dato: 19. juni 1825
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Kiære Velgiører!

Jeg har saa inderligt længtes efter nogle Linier fra Dem; - De er dog ikke syg? - egentligt kan De jo ikke have noget at skrive mig til, og desuden har De jo mange Forretninger; dette siger jeg mig selv, men dog kan jeg ikke lade være at blive lidt mismodig naar jeg saa længe Intet hører fra Dem; vær ei vred at jeg ytrer det for Dem, men De har jo engang tilladt mig at udgyde Alt hvad der laae mig paa Hiertet; - Jeg føler nok jeg er for barnagtig, thi blot et Smiil et venligt Ord giør mig strax siæleglad, og et koldt Ansigt kan vække den høiste Mismod i min Siæl, - derfor naar jeg i lang Tid intet hører fra Dem, saa kan jeg ikke udelukke de mørke Slutninger som storme ind paa mig; De har jo engang sagt mig at jeg ikke skal tro at De er vred paa mig fordi jeg intet Brev faaer, da naar det var Tilfældet saa vilde De strax sige mig det, derfor er det urigtigt af mig især at overhænge Dem med mine Breve, og jeg maae frygte at De bliver vred paa mig for det. - Men jeg synes selv at De maae være keed af mig naar jeg selv kan synes det, hvor nær maae da ikke denne Idee være Sandheden. - Jeg har nu faaet Anelse om noget bedre, er det da saa underligt jeg gyser for at miste det, og maae, naar jeg selv seer min Afmagt; men i Grunden er jeg dog rolig, saalænge De intet har mod mit moralske Indre, lad saa kun møde, hvad der maae møde, - vær overbeviist om min inderlige Taknemlighed hvorledes endog Veien snoer sig, Gud seer jo ei som Menneskene efter Udfaldet men efter Tanken og Villien; hvorfor skulde jeg ogsaa være fri for Sorger, uden disse var jeg jo i den lykkeligste Stilling allerede nu, gierne vil jeg bære hvad Faderhaanden paalægger mig naar man kun ei maae og bør tabe Taalmodigheden med mig; Rektoren er endnu mild mod mig og jeg kommer undertiden til ham; imorgen begynder Examen og jeg kan derfor ikke skrive mere skiønt jeg gierne vilde. Hils alle i Deres Omgivning fra

Deres taknemlige Andersen.

Slagelse den 19/6 25.

Tekst fra: H. C. Andersen og det Collinske Hus.