Dato: 8. april 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

131. Til E. Collin.

Paris den 8 April 1843.

Kjære Ven!

I Dag har jeg netop været en Maaned i Paris og i al den Tid, naar jeg undtager to smaa Sædle, een fra Deres Fader og een fra Jonna, har jeg ikke faaet et Brev fra Hjemmet. De skrev mig til strax da jeg kom til Breitenburg, det kan nu være henved to Maaneder siden, og jeg har senere ikke faaet et Ord. De har prøvet stor Sorg i den Tid, – gid jeg havde været Dem saa kjær, at De, i det mindste da den mildnedes kunde have følt en Slags Tilfredshed ved at udtale Dem for mig! – Dog, De har ikke trængt til mig! Havde De en Forestilling om hvor kjært et Brev fra Hjemmet og navnlig fra Dem altid er mig, da havde De vist ogsaa i den lange Tid skrevet, i det mindste til den anden April – men De har ikke vilde overvinde Deres Ulyst at skrive! – Nu vel tigge kan jeg ikke, skriv naar245 det engang kommer over Dem! – Et Brev bruger imidlertid 9 Dage hertil og jeg reiser den 8 Mai, tidlig om Morgenen. Med Hensyn til de Musicalier De ønsker har jeg i mit sidste Brev til Deres Fader talt om de belovede Penge, og jeg tillader mig her at tilføie, den Comission246 De gav mig for hr Helsted, at kjøbe Garçias »Methode de chant«, om da Pengene der skal udlægges for denne Bog ogsaa maatte komme paa Creditivet. Paa Quaierne er en Deel gode Bøger billigt at erholde f Ex Molieres Comedie[r] i fire Dele for 8 Frank, Racine, Corneillie; enhver Comission De giver mig betids, skal blive nøiagtig besørget. Er det ikke tænkelig at De kunde gjøre et lille Svip hertil? Gaae til Ham­borg og derfra med Dampskibet til Havre, bliv 14 Dage i Paris, vi reise da Rhintouren hjem ogTheodor støder til i Strasburg! De vil have inderlig godt deraf; I247 7 Uger kunde De mageligt gjøre det! –Hils Deres Kone og de kjære Børn, bring Mad. Thyberg, lige som ogsaa Emil min venligste Hilsen!–Det fornøier mig, at Ole Bull er blevet hædret i Foreningen, thi jeg sætter Kunstneren høit, at der imidlertid er blevet gjort af ham, har nok en skandinavisk T[endents,]248 thi Kjøbenhavnerne synes jo [slet ikke] om ham. Deres

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost