Nr. 99. Fra Henriette Wulff. Kjøbenhavn d. 7d April 43.

I Morges modtog jeg et Brev fra Dem kjære Andersen, og De seer hvor meget det har glædet mig, at jeg strax giver mig til at besvare det, strax maa takke Dem derfor. Det var dog engang et dejligt Brev, og hvor De er lykkelig, og hvor jeg glæder mig ret inderlig derover at det er Dem der har det saa godt; hvor mangen Anden kunde jeg næsten misunde at have lært at kjende Alexandre, men Dem kjære Andersen under jeg saa gjerne Alt Alt Godt! Det har formelig oplivet mig, og ret meget trængte jeg dertil, der sidder syg og triste i denne ynkelige Bye. Dog nok om mig, men til Dem igjen. Hvad De siger mig om Marmier har ogsaa ret glædet mig, hils ham ret, jeg troer jeg paa Deres Opfordring skriver ham et par Ord her inden i, skjøndt han skylder mig Svar og Brevskab efter Løfte, men det vil vi ikke tage for nøje, da jeg virkelig saa godt kan lide ham, og holder ret af ham. I Dag, da jeg modtog Deres Brev sad jeg just og læste Alexandres »La Speronare«1362 eller som han kalder den ogsaa voyage en Italie , den er gandske fortræffelig, siig ham dog fra mig, at jeg elsker ham, og er ham saa taknemlig; han er min bedste Læge, thi er jeg syg paa Legem og Sjæl, naar jeg da læser ham forsvinder hver en Pine, og jeg føler mig glad og styrket. Det er virkelig en vidunderlig Kraft han har! Hvor glad blev jeg ikke da De sagde, han vilde komme her, - men først om 2 Aar, ach Gott, hvor er man saa. Og Victor Hugo, ogsaa ham har De vel seet nu? Hvor De er lykkelig! Har De seet Dumas's tykke smukke Kone?1363 Er han ikke mageløs livlig, og vist ligesaa gemüthlig og vittig tillige, som han er i sine Skrifter ja han er Noget af Alt det Bedste!

Hilsnen til Thorvalsen skal jeg bringe, og faae Een igjen til ham. Og Rachel! ja hun er vist gandske mageløs elskværdig, tak for Alt hvad De fortæller mig om hende. - Om denne Bye her , vil jeg ikke sige et Ord, De kjender den, og den er uforandret i enhvær Henseende, det lidet Bynyt og Sludder her kan være, har vel Andre fortalt om, jeg veed Intet, og har derfor Intet at fortælle. Agnete er ikke gaaet endnu naar jeg seer Adler spørger jeg ham om, naar den gaaer. - Ole Bull1364 er her i denne Tid, har givet en Concert, hvor han gjorde stor Lykke, i Aften spiller han igjen i Ridehuset, han har atter forandret sin Maneer, men til det Bedre, jeg spildte en munter Whist med ham i Aftes hos gamle Adam, og Bull forekom mig ogsaa i sit selskabelige Væsen langt roligere og elskværdigere, end da jeg kjendte ham i Rom.

d. 11t April.

Siden sidst jeg skrev, har jeg været syg, gode Andersen men vil nu ikke længer opsætte at ende dette og sende det bort, skyndt jeg kun har faa Kræfter; og ikke kan skrive saa muntert som jeg gjerne vilde. Brevet til Frue Lessøe1365 bragte jeg selv to Timer, efter jeg modtog det, hun sad just og skrev til Dem. De maae ikke tage det paa den Maade, kjære Andersen, med Ahasverus, og sige at jeg er en ægte Kjøbenhavnsk med Hensyn til ham, thi det er et slemt Ord, og maaske blive vi just gode Venner, naar han bliver færdig; som Deres har jeg jo dog altid stor interesse for ham. - I disse Dage har jeg haft stor Glæde af Haydn's Skabelse, under Anførsel af Glaeser,1366 og selv i dette Øjeblik toner den for mine Øren, udført derhenne ved Claveret af Chr: og Johannes Ø:1367 - men det er ogsaa den eneste Nydelse der er forefaldet i lang Tid. - Nu tænker jeg De ogsaa har gjordt Bekjendtskab med Victor Hugo og Lamartine, fortæl mig endelig ret meget om dem Begge, de ere mig saa usigelig kjære. - Deres Hilsner til de Forskjellige Personer har jeg uddeelt, kjære Andersen, undtagen til Frue Stampe, som vi ikke mere omgaaes med. Nu bliver De nok lidt forundret, men De kjender jo dog hende nok til at vide, at man kan ikke holde Alt ud hvad hun byder; hun har drevet sin Onskab til det yderste mod mig og Mine, men det vil jeg nu ikke kjede Dem og pine mig selv med at gjentage, de Traquasserier vi have været udsadte for nu i lang Tid af hende, ikke at see hende er jo behageligt for Alle, men det smerter mig dybt at være skildt fra Henrik og Elise, som De veed hvormeget jeg holdt af; min gode Henrik blev saa glad over Deres venlige Hilsen, at han har siddet her og skrevet Dem lidt til, det er en saa trofast god Sjæl; send ham atter en lille venlig Hilsen i mit Næste fra Dem. Fra Oehlenschlæger skal jeg hilse Dem meget, vi sees næsten daglig, og han viser ret sin Kjærlighed til sin gamle afdøde Ven,1368 ved Godhed mod hans Børn. - Ida og Koch beder Dem hilse paa det allervenligste, de glæde dem til at De vil holde Deres Løfte, og besøge Dem ofte, naar De atter kommer hjem, alle tre Børn raabe i Munden paa hinanden, »hils Andersen«. Deres portrait, tegnet af Gertner1369 hænger paa Udstillingen, men Deres Venner, ere slet ikke tilfredse med det, see nu at blive tegnet i Paris, de ere dog Mestere deri, de gode Parisere, og det var ret dejligt, at man fik engang et rigtigt godt Portrait, med det rigtige Udtryk, thi det trænger man dog til.

I Dag den 14 April faaer jeg først dette bort, jeg har atter ligged nogle Dage. Vil De give Marmier indlagde lille Seddel, og hilse ham fra mig. De, kjære Andersen, maae strax skrive mig til, jeg længes ordentlig saa meget efter Dem, og det opmuntrer mig at faae Deres Breve, men giør mig den Tjæneste at adressere Brevet til Koch's i Ny Kongensgade, da jeg flytter ud ved Kalkbrænderiet, paa et Sted der heder »Rolighedsdal«,1370 men jeg veed ikke om Postbudene gaae uden for Byen. Og fortæl mig ret omstændeligt om Alt, og hvordan De havde det den 2d April, vi drak Deres Skaal, og talte om Dem hele Dagen; og ønskede Dem Alt Alt Godt! Læs endelig Alexandre Dumas: »La speronara«, den er gandske fortræffelig, jeg læser den i denne Tid for 3d Gang. - Ernst1371 kom her i Gaar, og giver sin første Concert paa Søndag, lste Paaskedag. - Lev nu vel, kjære Andersen! nyd ret Alt herligt og dejligt! En Mængde Venner sender Dem Hilsner gjennem mig. Caroline Jessen beder mig sige Dem, at det glædede hende meget, at De havde seet hendes Venner i Hanover, hun glæder sig meget til at tale med Dem. Skjøndt jeg ogsaa gjør det, formaner jeg Dem dog til at trække Deres Rejse saa langt ud som muligt; thi her er frygteligt! Maaske faaer jeg Dem vel da rigtignok ikke at see, kjære Andersen, da jeg dog ved Guds Hjelp, haaber der bliver af min Lissabonner Rejse i Efter-Sommeren; men hvor jeg saa er, Veed jeg De altid vil tænke med Venskab og Godhed paa Deres oprigtig hengivne Henriette Wulff. [I Marginen: ] Chr. hilser Dem tusinde Gange.

Ich bemächtige mich dieses kleinen Winkels, um Ihnen guten Morgen zu sagen, und um Ihnen meinen Glückwunsch zum Empfange zweier Briefe auf einmal darzubringen. Ihr gänzlich ergebener

J. v. Ahlefeld.

[Udskrift]

à Monsieur

Monsieur H: C: Andersen à Paris

Hôtel Valois rue Richelieu

coin de la place de la Bibliothèque

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost