Dato: 28. marts 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Paris 28 Marts og 2 April 1843

Kjære Jonna!

Du kan troe jeg blev glad ved at modtage Dit lille Brev, som Theodor bragte mig og dobbelt glad ved at vide, hvor gjerne Du seer nogle Ord fra mig! nu vel da, jeg skriver gjerne og her er det første Beviis derpaa. Du paalægger mig at jeg skal vedblive at sige Du til Dig, og det saalænge jeg har dig kjær; ja men saa bliver det jo paa Livs Tid! mine sidst hjemsendte smaa Breve har Du vel læst, og saaledes af det til Augusta hørt om Indbydelsen til Oldenburg, som der dog næppe bliver noget af; en lignende har jeg til Luzern, hvor en Baronesse Bornstedt sværmer lidt for stærkt for mig. Du kan tænke, at i en stor Salon hos Grevinde Pfæffer drog hun mig lige hen i den fløiels Sopha og lod mig tage Plads ved sin Atlaskes Side - hun var nemlig i det sorteste Sort med Juveler og her holdt hun min Haand og trak Balzac, Digteren, ved hans Haand, saa han ogsaa kom paa Siden af hende, og saa udbrød hun: jeg lykkelige, jeg skammer mig ved at være mellem to af vor Nutids største Mænd! "La baronne! sagde jeg med et straffende Blik og udviklede, Alt paa Fransk, hvor ubetydelig jeg var. Du kan troe jeg kan udfolde mine franske Vinger. Af alle Danske her taler unægtelig Lehmann bedst Fransk, jeg daarligst, men Lehmann selv ønsker sig min Smidighed i at voltigere igjennem en Conversation med det jeg kan. Du veed jeg har endogsaa talt med Rachel, hun som af Alle her i Paris bedst taler den franske Tunge; men jeg var ikke forknøt; jeg tænkte, som saa: godt Fransk kan hun høre hver Dag og selv levere det bedste, men min fransk er original, og hun maa see, hvilken Uleilighed jeg har for at gruppere Ord der kan aabenbare hende mine Tanker! somme Tider snakker jeg mig ogsaa fast, men saa siger jeg: voila c'est tout, og saa lader jeg den Anden faae Ordet. I kjender mig saa godt hjemme, men i kjender mig dog ikke ude; de Collinske Sprog-Anskuelser ere ogsaa for strænge og / ikke Verdens almindelige. Jeg vilde ret ønske at Du og Jette Boye var her, hvor vi skulle trave om. Den hele By bestaaer af Boutikker, vor Herre maa vide hvo der kjøber, thi alle Mennesker synes at sælge! 16 til 20 Theatre har man hver Aften at vælge mellem og dog er det hændet mig nogle Gange at uagtet jeg vilde, har jeg ikke kunnet drive en Billet op, Alt har været udsolgt paa de 3 a 4 Theatre jeg har løbet til, en saadan Interesse have Pariserne for Komedie. Du læser vel Brevet til din Bedstefader, det om Theatret.

Du vil da høre mere end jeg her fortæller.

Hils Holst fra mig, husk ham paa, hvad jeg tidligere har skrevet ham til om, at de Exemplarer der er udkommet af ny Portefeuille, siden jeg reiste maa han endelig gjemme til mig, eller lade dem sende til din Bedstemoder der da holder dem samlede for mig. Siig til din Moder at hun husker jeg fra Breitenborg skrev hende først af Alle til og at det var et meget langt Brev der nok kunde fortjene et lille igjen. Fra Bunzen har jeg mange Hilsener til Dig, du faaer i eet af mine Breve nogle Ord fra ham, sagde han. Jeg er i disse Dage noget cholerasyg, det gaaer mig i Paris som da jeg var her forrige Gang, jeg kan ikke taale Seinevandet; Paris er den eneste By hvor Flodvandet genere mig! - Jeg ender disse Linier paa min Geburtsdag, den gaaer meget stille af, Ingen vide den og Ingen hjemme velsigne mig med Breve, dog jeg er jo i Paris! Den er ganske broget, nu har jeg tilbragt een Fødselsdag i Italien, een i Grækenland og een i Frankerige skulde jeg ikke drive det til et Par Lande til! jeg troer det og du veed Troe kan fløtte Bjerge. Den første April reiste Theodor med Orla Lehman, de gik til Chalons, derfra ombord paa et Fransk Dampskib til Toulon, da paa et nyt Dampskib til Marseillie og derfra med det Dampskib, der løber hele Kysten op til Genua, Livorno &; Lev nu vel, din gamle trofaste Ven

H. C. Andersen

hils Brødrene!

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 24-25)