Dato: 29. januar 1825
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Kiære Velgiører!

De har jo tilladt mig at skrive Dem til naar jeg vil, tilgiv derfor om jeg ved denne Leilighed erindrer Dem om, at mit Qvartal var ude den 27de og om jeg ikke nok næste Søndag kan vente Brev fra Dem. - Jeg kan ikke forstaae mig paa Rektorens Charakteer i Henseende til mig, snart er han mig saa vred, snart saa overordenlig venlig. - Kongens Fødselsdag inviterede han mig og een af de andre Dissiple at spise til Middag hos sig og blive der hele Aftenen, han havde indbudt flere fra Byen og vi morede os herlig, han behandlede mig saa venlig, saa fortrolig, at jeg ret holdt af ham, Dagen efter i den græske Time var han endnu venlig og ytrede Tilfredshed med min Græsk. - At denne Mildhed ikke varer ved, (han kan allerede imorgen være meget vred) veed jeg nok, men det er dog et Beviis paa at han i Grunden Intet har imod mig, thi ellers vilde han vist ikke forlange mit Selskab, især da der kun een til af de andre Elever var indbudt. - Jeg tilmelder Dem dette, da jeg veed at det fornøier Dem at høre det gode om og for mig. Forresten arbeider jeg nu med mere Rolighed, mit mørke Mismod kommer ikke saa tidt, jeg veed jo at De seer ethvert af mine Skridt fremad, at De kiender Verden og den knudrede Vei til Kundskaberne som er endnu mere ufremkommelig for den som ikke fra Barn har vandret den om han endogsaa styrkes ved Haabet om at naae Maalet. - I Forsynets og Deres Haand vile min Skiæbne; Gutfelds hiertelige Ord være mine

Du! som kiærlig styrer mine Dage .

Og hvis Vei er idel Miskundhed; .

Gode Fader! jeg vil ei forsage, .

Om din Haand mig atter bøier ned;.

Om jeg atter under Qval og Vaande .

Sukkende skal drage tungt min Aande. .

Thi Du kan, Du vil mig ei forglemme; .

Du dit Barn jo tegned i din Haand,.

Huld Du høre vil min Vedmods Stemme .

Faderlig Du styrke vil min Aand;.

Venskabs Trøst og Ømheds milde Taarer .

Lindre skal den Plage som mig saarer.

Hils Deres Kone og Børn fra mig, ogsaa Madam Andersen, jeg troer hun mener mig det saa godt; Nu Lev vel! altsaa paa Søndag tør jeg haabe Brev fra Dem, og er der noget hos mig De er utilfreds med, siig mig det da strax. - (Maaskee De saa ogsaa ved samme Leilighed husker Skoleqviteringen.) -

Deres taknemlige Andersen.

Slagelse den 29 Januari 1825.

Tekst fra: H. C. Andersen og det Collinske Hus.