Dato: 11. januar 1825
Fra: H.C. Andersen   Til: Anne Leth Jürgensen, f. Bruun
Sprog: dansk.

Slagelse, 11. Jan. 1825.

Gode Madam.

Jeg har i forrige Uge skrevet et Brev til Dem, men da jeg vilde sende det bort, var det blevet borte og jeg har ikke kunnet finde det, jeg maa da paany fortælle Dem min Hjemreise. (Herefter følger en Gjentagelse af forrige Brev). Det gamle Skoleliv er begyndt, det nye Aar ligger nu aabent for mig, Gud veed hvad det bringer; bange er jeg ikke, men jeg kan ikke lade være at tænke mig noget mørkt. De sagde selv sidst, maaskee vi to ikke sees mere hernede, [her er et Stykke af Brevet borte] - jeg troer selv - at jeg døer dette Aar; maaskee vilde jeg ønske det, dersom det ei er bestemt for mig, at jeg skal naae det Maal, hvorhen min hele Stræben higer. Jeg er ikke bange for Døden, det er jo kun, som Digteren siger, en dunkel Port til det evige Hjem. Jeg vilde dog gjerne endnu een Juul samles med Dem, De mener mig det saa godt. De misforstaaer ikke min Stræben; det naragtige i mit Væsen, som jeg nok føler selv, har aldrig stødt Dem. Tak for Julen, tak til vi sees. Tak for alt Godt; De har forskaffet mig nogle glade Dage, Gud velsigne Dem derfor.

Deres taknemlige

Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Slagelse den 11. Januari 1825.

Gode Madam.

[øverste venstre hjørne revet af]

[ ... ] i forrige Uge skrevet et Brev til Dem
[ ... ] jeg vilde sende det bort var det bleven
[ ... ] og jeg har ikke kunne finde det, jeg
maa da paany fortælle Dem min Hjemreise. De 2 første Mile vare meget gode, de to næste taaeliglige, men det tog paa at blæse og Snee og mine Fingre frøs næsten døde, i Roeskilde traf jeg en Bonde som jeg kiørte 3 Mile med men maatte nu gaae 1 Miil for at naae Ringsted men næsten begyndte jeg her at fortryde at jeg ikke blev og tog med Posten, hidtil var Veien god, men nu ved Skoven gik Snavset næsten ind fra oven i Støvlerne alle mine Bøger bleve giennem blødte, Regnen pidskede mig i Ansigtet, dog naaede jeg Ringsted, fik en god Aftensmad og gik til Sengs, om morgenen traf jeg en Leilighed med en Bekiendt i Slagelse lige hiem, nu er jeg her - det gamle Skoleliv - [ulæseligt] -begyndt, det nye Aar ligger nu aabent for mig, Gud veed hvad det bringer, bange er jeg ikke, men jeg kan ikke lade være at tænke mig noget Mørkt, - De sagde selv sidst, maaskee vi to ikke sees mere /
hernede; - o gid det kan op[ øverste højre hjørne revet af]
jeg troer selv - da maae De [ ... ]
mig - at jeg døer dette Aa[r ... maa]
skee vilde jeg ønske det, dersom [ ... ]
ei er bestemt for mig at jeg skal naae det Maal hvor hen min hele Stræben higer. - Jeg er ikke bange for Døden, det er jo kun - som Digteren siger en dunkel Port til det evige Hiem. Jeg vilde dog gjerne endnu een Juul samles med Dem, De mener mig det saa godt, De misforstaaer ikke min Stræben; det naragtige i mit Væsen som jeg nok føler selv har aldrig stødt Dem, Tak for Julen, tak til vi sees. (et Brev skal De nok faae igenn [!] før den Tid) Tak for alt godt; De har forskaffet mig nogle glade Dage, Gud velsigne Dem derfor.

Deres taknemlige Andersen

Hils alle Deres Børn og Børnebørn jeg ønsker dem (men især Dem) et lykkeligt Nytaar!

Vil De ikke med Budet sende mig de Bøger jeg glemte, samt en Børste der blev paa Bordet. -

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 5, billed 6157-58)