Dato: 10. marts 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

129. Til E. Collin.

Paris den 10 Marts 1842 [c: 1843]

Kjære Eduard!

Først i Formiddag kan jeg sende mine Breve bort, derfor endnu et Par Ord. Siig til Lind at det Stykke Sukker han tog af Sukkerskaalen hjemme i Amaliegaden og gav mig med de Ord, bring Theodor det fra mig, har jeg ganske nøiagtig overleveret og Theodor vil drikke det i sin Thee og vistnok tænke, det er sødt hvad der kommer fra Lind!–Jeg har ellers talt med Theodor om hans Hjemreise og den vil blive paa samme Tid, som min, det vil sige min, uden Forlængelse, thi han har ikke Penge til at blive her længer, imidlertid mærker jeg at han nok har Lyst til at være et Par Maaneder (to) længer herude, gjerne see Italien, men det skeer ikke uden den gode Fader sender ham Penge, jeg troer nu Theodor vilde have uendelig godt af denne udvidede Reiseplan, og det Par hundrede Daler han maa have sendt vil aandelig forrente sig, tal lidt derom kjære Ven, thi jeg troer ikke at Theodor selv gjør det, men at han bliver meget glad om Faderen kommer hans Ønske imøde; men naturligviis snart maa det skee, thi nogle Uger løbe snart; troe nu imidlertid ikke at Theodor har ønsket at jeg slog paa denne Streng, jeg gjør det ganske af mig selv, i det jeg troer han har Lyst til at see sig lidt mere om, men dog ikke længer end at han rimeligviis kan være hjemme i Juli eller August; da de hjemme i Familien behandler mig som Søn, tør jeg vel nok tale om en Broder til Broderen og man vil ikke finde det lidt næsviist at jeg blander mig i slige Affairer. Endnu et Ord om Reise, ja, jeg er næsten forskrækket ved at ud­tale det, men Theodor og jeg talte længe derom igaar – Eduard, kom over til os; kun sex Uger hjemmefra! det vil koste Dem Reisen frem og tilbage 120 Rdlr[;] det at leve, see og tumle Dem 180 Rdlr, det er tilsam­men 300 Rdlr! hvor godt vil De ikke have af denne Tour, hvor godt, just nu! Theodor og jeg skal tage imod Dem med Jubel, føre Dem omkring, De skal høre italiensk Opera, see Rachel, Dejazet – see en stor By! Theodor følger da hjem med Dem, gaaer ikke til Italien om han endogsaa fik Penge, det er jeg vis paa! reis sidst i Marts og De er hjemme først i Mai, det er jo en god Tid at reise i og endnu god at være her i Paris! – Ja Jette hæver nok truende Fingeren mod mig, jeg bliver ganske alvorlig derved, saa levende seer jeg det. Skriv nu snart til mig og kan De sige mig noget om en Comedie i det Grønne, som jeg bilder mig ind er gaaet Fastelavn – det sagde Liebe og Phister til mig, at det vilde skee – ! Siig til Augusta Collin at hun skal snart faae Brev fra mig, Deres Jette faaer ogsaa. Vil De hos Moltkes bringe min ærbødigste Hilsen og siig tillige at om et Par Dage skriver jeg til Grev Fritz; det var ret kjærligt af ham at han kom paa Postgaarden om Aftenen ved min Afreise! lev vel

Deres trofaste

H. C. Andersen.

[I Margen: ] Næste Gang skriver jeg til Deres Fader, hils ham, Ingeborg, Jonna etc. etc.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost