Dato: 9. marts 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

128. Til E. Collin.

Paris den 9 Januar [c: Marts] 1843.

Min elskede Eduard!

Af mit Brev til Holst har De vistnok allerede seet at jeg ved et Tilfælde læste et dansk Blad og deri saae at den kjære lille Wulle er død! – Min første Tanke var Deres Jette og da tænkte jeg paa Deres Sorg, min Sjæl var længe opfyldt med den! – Gud holde sin Haand over de andre Børn, kys dem fra mig, siig Jette at jeg ret veemodig har hende i Tanken!– Trøst kan jeg ikke sige; en god Gud vil give hende den! –

Nu min kjære Ven! Theodor er frisk og glad, hele Dagen i Dag har vi løbet ud, han synes mig meget mere udvikl[et,] ja smiil nu ikke af mit Udtryk, end han var det før Afreisen; hans Interesse forekommer mig mere fordeelt, og det kjærligste Gemyt kom mig imøde! – Jeg kom igaar og boer i Rue Richelieu vis a vis la bibliotheque i Hotel Valois aux 4me, (det er egentligt femte Sal.) Mad: le Vaillant, Vertinden beder mig hilse Professor Abrahams, hvem hun ret hjerteligt erindrer, hun gjorte mig hundre[de] Spørgsmaal om ham. Spørg Abrahams fra mig om han har faaet Brev fra Vieweg og hvad denne skriver. Lad mig snart høre fra Dem og siig mig da hvormeget det er en Kjole, Klædet iberegnet, koster hjem­me, syet hos vor Skrædder, saavidt jeg husker, bliver det billigere at for­syne sig med Klæder i Paris, end at gjøre det hjemme, jeg vil gjerne have en heel Klædning, men til at kjøbe noget, veed De jeg ikke har Penge, jeg kan kun kjøbe naar jeg faaer disse og de maa jeg faae for »En Comedie i det Grønne«, rimeligvis 100 Rdlr, kunde jeg faae disse først i April da var jeg meget glad, tal med Deres Fader om Stykkets Opførelse, jeg be­griber ikke hvorfor det hviler, da der kun er to Personer i det og Phister var jo saa hidsigblæsende paa at faae den nye Scene lagt ind. Kommer Agnete frem, som jeg haaber og gjør Lykke, da bliver jeg en Maaned endnu ude og kommer ikke hjem første Juni men derimod første Juli. – Musik og Bøger skal jeg arangere for Dem paa det bedste. – See De kan skaffe mig Penge, jeg mener, mine egne Penge; det er lidt tungt at flyve hjem i Gallop! Reisen herhid – det at reise, har kostet 72 Rdlr, derimod Spise, Logi etc. omtrent 2 Species daglig; her er meget koldt, jeg har i Dag kjøbt Brænde. Hils Jette og Mad Thyberg! ligesaa Hartmanns. Lev nu vel; Klokken er i dette Øieblik 1 1/2 om Natten, jeg er saa træt, god Nat, sov vel! ja De ligger vel allerede og drømmer!

Deres broderligt sindede

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin