Dato: 5. marts 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

[ ..] = hul i papiret

Brüssel den 5 Marts 1843.

Kjære Fru Balling!

De, Deres Moder og Søster skulle høre fra mig
midt i Jernbanernes Land, nu jeg just paa
Jernbanen har flyvet lystigt og let medens
jeg tænkte paa Dem, men jeg vil da her
forsøge at flyve endnu hurtigere og ganske kort
igjen gjøre min Reise herhid. I Odense var
bestemt i Anledning af min Ankomst der:
Mulatten, men jeg fløi afsted og kom, efter 3
Nætters Reise, der slet ikke angreb mig, til Breitenburg;
jeg havde det, som en Prinds og [...]
her hele 16 Dage; een Aften hos Excelle[... ]
-der i Itzehoe traf jeg Freia Torp, s[om bad]
mig hilse Dem og Jomfru Sanne; h[un]
synger smukt og har en stor Stemme; [...]
spiller godt Komedie, jeg saae ham i [...]
paa et Privat Theater. Da jeg kom [....]
Hamborg blev indviteret af Grev [Holck]
at boe hos dem; to Værelser vent[ede mig]
jeg blev her altsaa 4 Dage. Byen lug[tede]
af Branden, her var et Søle at gaae [...]
hvorom Ingen gjør sig Forestilling. [...]
Theatret saae jeg der Sohn der W[ildnis]
det er fortræffeligt, de har jo nu seet [...]
-met i tre Nætter i Træk kjørte jeg nu
afsted over Haarburg, Bremen, Osnabrück
og Münster. I Bremen, maatte jeg ellers
være en heel Dag, jeg besøgte da en Familie
hvor jeg vidste man yndede mig som Digter
og fik den kjærligste og hjerteligste Mod­tagelse,
flere af de første Familier i Byen kom
mig med en forbausende Opmærksomhed
imøde, hvor stort og forunderligt, med
den Rolle jeg spiller i Hjemmet; i Dysseldorf /
var det netop den sidste Karnevals Dag, jeg
indtraf, vel var Lystigheden her saare ringe imod
den i Roms Karneval, men dog værd at see! her
var et heelt Rytteri af Drenge paa Papirs
Heste, en Mirakkelmager der kurerede Folk,
Een havde en Pukkel af en opblæst Svineblære
Doctoren stak i den med en Syl og Manden
blev slank; Gaden vrimlede med Masker.
Jeg var ellers i de berømte Dysseldorfske
Maleres Attelier og saae deilige Mallerier,
om disse kan de læse i "ny Portefeullie, da
jeg i et Brev til Holst har fortalt om disse.
I Køln saae jeg den prægtige Kirke, som i et
[...] Aarhundreder har staaet under Arbeide
[...] endnu er halv færdig. Fra Køln
[...] paa Jernbanen til Aachen; da jeg
[...] i Vognen tænkte jeg som sagt paa Dem
[...]es, det var en Flugt og eet Sted kom
[...] gjennem en Tunnel, der er, naar
[...] gaaer, næsten en lille Time lang,
[omtre]nt som til Gjentofte, denne foer vi
[gje]nnem paa fire Minutter, men det var
[i] disse fire Minutter den sorteste Nat, havde
[vi] her mødt en Vogn der var gaaet os lige
[imø]de da vare vi blevne qvasede fast.
[Vi] fløi paa høie Diger over Huse og
Byer, intet Rækværk, dybt ned saae vi
og saa blev det mørk Aften, men Sneen
lyste og Ilden fra Vognen skinnede ud
i Natten. Det var som sad jeg paa en
Drages Ryg og foer gjennem Luften og
Bjergene. O, der skulde Deres Moder have
været med. Fra Aachen gik det med
Diligense til Lüttich, vi havde det Uheld at
midt om Natten, blev forspands Hestene borte
og vi maatte paa Landeveien vende overeen
Time, saa at vi kom for silde til den ny Jernbane/
Denne gaaer fra Lüttich til Brussel og her kom
jeg afsted det hurtigste jeg endnu har prøvet
sex Miil i Timen, vi kørte Klokken 12 og
var Klokken 4 i Bryssel, det er 25 danske Miil;
Vognen for de første Passagerer var to smukke
Værelser, en Gang gik mellem disse og her
stode Dørene frit aabne, i Tilfælde af
stor Fare, at man da kunde springe ud
og naturligviis brække Arme og Been, thi
det er utænkelig at slippe heel bort, naar
man flyver som en Stormvind. Men
velsignet er det at reise saaledes. Nu
er jeg i Brussel, "har to Gange besø[gt Thea]
tret, hvor der er en ypperlig Bar og [...]
desuden den berømte Jomfru Heinefe[tter]
Jeg har hørt Donizetti Opera La fav[orite]
der har smuk Musik, desuden seet [...]
daarlige Vaudeviller og en slet [...]
vore ere langt bedre. Overmorge[n gaaer]
jeg paa Jernbanen her fra til Mons [...]
da med Diligensen til Paris hvor jeg [om]
Gud vil indtræffer Onsdagmorgen, [...]
de altsaa læser dette Brev vandre jeg [...]
i Paris og seer paa den Herlighed. Hils [...]
Lund, og andre fælles Bekjendtere. Jeg g[læder]
mig til i Juni, naar jeg kommer hjem
at see Dem Alle friske og glade; spar endelig
nogle Skillinger sammen og flyv alle
tre ud, er De først i Køln saa gaaer
det med Damp lystigt ud i Verden.

Nu lev vel!

Deres meget hengivne

H.C.Andersen.

[Udskrift:] Velædle

Enke-Fru. Balling født [Næboe]

boende i Laxegaden, første Dø[r til]

Høiere, naar man kommer fra Boldhuusgaden. 2den Sal.,

i Kjøbenhavn

anbefales!

Tekst fra: Solveig Brunholm