Dato: 2. januar 1825
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Kiære Velgiører!

Et glædeligt Nytaar til Dem, Kone og Børn. Nu er jeg da endelig kommen Hiem. Torsdag Morges Klokken 7 gik jeg ud af Kiøbenhavn og det havde fryset om Natten saa at Veien de første 2 Miil vare meget gode, men jo nærmere jeg kom Roeskilde desværre blev Veien til Roeskilde kom jeg mod Middag og traf en Bonde som jeg kiørte 3 Mile med, det stormede og var en Regn saa jeg blev reent giennemblødt og alle mine Bøger bleve vaade. Da jeg havde kiørt de 3 Miil maatte jeg gaae 1 Miil for at naae Ringsted og det var det værste, thi Veien var i een Søle saa det gik næsten oven ind i Støvlerne og det blev saa mørk, endelig naaede jeg Byen, tog ind paa Giæstgivergaarden og overnattede der, om Morgenen traf jeg der en Bekiendt fra Slagelse som havde selv Befordring og kom da med ham Hiem Fredag Middag Klokken 2. Her af seer De at jeg nu er heel og vel Hiemme, har allerede læst noget Gramatik men ei meget da jeg er lidt fatigeret af Reisen, det som ene har lidt er mine Støvler som ere gaaet itu, maaskee at De til den 27 (Madammens Betalnings Tid,) sender mig til dem, Beenklæder trænger jeg ogsaa til, dog kan det nok blive noget. - Nu lev vel! - jeg vil stræbe at være saa munter som jeg bør være, denne syge, kiærlingagtige Aand duer ikke,"per aspera ad astra" siger Guldberg, Himlen vindes ikke veed at skue ned ad, derfor Blikket op, min Velgiører, snupler jeg da giør mig opmærksom derpaa og lad mig ikke ligge i Faldet; mit Hierte har De jo tilladt mig at aabne for Dem, bliv derfor ikke kied om jeg er undertiden for barnagtig eller naragtig, men De kan neppe tro hvor herligt det er at kunne meddele sig til een som føler og virker for Een. Derfor vil jeg som fremdeles melde Dem Alt. Vil De give Madam Andersen disse Linier her er i, jeg følger i Tankerne med mit Brev og er hos Dem.

Deres taknemlige Andersen.

Den 2den Januari 1825.

Tekst fra: H. C. Andersen og det Collinske Hus.