Dato: 15. februar 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Breitenburg 15 Februar 1843.

Fra Breitenburg kunde jeg først skrive, sagde De mig ved Afreisen, herfra faaer De saaledes i Dag mit Brev, i det jeg er i Begreb med at forlade Stedet for i al Fart over Hamborg at naae Køln hvor jeg støder sammen med de belgiske Jernbaner811 . – Mandag Aften Kl 9 rulle jeg da fra Kjøbenhavn, jeg saae op til Deres Vinduer i det jeg kom forbi, men ingen Skygge engang viiste sig paa Gardinet, jeg kastede i Tanken, et Lev vel mod Peblingsøen da jeg kom der, og huskede paa den kjære Fru Læssøe med sin trofaste Børnekreds ! – De maa endelig lade hende læse dette Brev og de jeg skriver til Dem, hun vil da sende Dem sit Brev, naar et saadant kommer til hende, paa denne Maade kunne de begge oftere høre fra mig ! – Det var en meget stormfuld Nat jeg begyndte min Flugt, men Overfarten næste Dag over Beltet gik saa ønskelig, som i den bedste Sommertid; i to Timer naaede vi Fyen. I Odense havde man Aftenen forud, med stort Bifald, opført "Fuglen i Pæretræet"812, nu, det fortalte man mig, havde Jomf: Sønderskou, i den forvisning at jeg blev Fredag over, valgt "Mulatten" til sin Benefice Forestilling, men jeg foer i største Fart afsted!813Deres Tante var ikke ved Vinduet, derimod saae jeg Fru Recke med sin Datter; om Aftenen gik jeg over lille Belt og nu begyndte de skrækkeligt slette Veie gjennem Slesvig og Holsteen.– Jeg veed ikke om De har været her, det er et interessant sørgeligt Landstrøg man kommer igjennem; Bøndergaardene, alle uden Skorstene, ligge som store Ligkister paa det sorte Lyngteppe, kolde sorte Skyer, liig Sørgefaner, hang oven over. Schleswig er derimod udstrakt og smilende, den laae i deiligt Solskin for mig! Overalt fandt jeg Bekjendter, Alle vare høist nydelige mod mig. Onsdag Aften henimod 12 var jeg i Itzehoe, Reisen havde ikke sønderligt fattigeret mig, jeg overnattede her og næste Morgen holdt Grev Rantzaus Eqvipage for Døren og jeg rullede hertil. Et venligt Ansigt, den bedste Modtagelse og to godt opvarmede Værelser, hvor Alt var beregnet paa min Beqvemmelighed modtog mig. Slottet ligger deiligt midt i en Have, paa høie Terrasser og rundt om Marsklandet, hvorigjennem Støren flyder og tilhvilket Skove slutte sig; man seer Itzehoe, Wilster og Kjællinghusen. [Jeg] føler mig her ret oplagt til at skrive og det er gaaet godt fremad, [paa] faae Dage, med min Ahasverus, jeg spadserer hver Dag, enten til Münsterdorf, en lille By, hvor Müller, Forfatteren til Siegfried von Lindenberg814 , ligger begravet, eller paa Digerne og i Skoven, hvor der er en stor Mængde Epheu og Christitornekrone; meget ofte er her en Deel af Omegnen til Middag og forleden var jeg inde i Itzehoe og saae det hubertske Selskab815 , der gav et flaut Stykke af Nestroy: Eulenspiegel816 ; der var propfuldt Huus og en Deel Danske. Vil De vide hvorledes jeg omtrent tilbringer Dagen; nu vel! om Morgenen Klokken 8 1/2 drikker jeg Kaffe paa mit Værelse, gaaer derpaa alene ud en Timestid; kommer saa hjem og arbeider til Klokken 12 som er Frokosttid, da er jeg sammen med Greven til Klokken eet og Aviserne læses, nu gaaer jeg igjen paa mit Værelse, eller vi kjøre sammen gjennem Granskoven; Klokken 3 spadserer jeg igjen en Timestid, halvfem spises til Middag; fra 6 til 8 er jeg igjen i min Stue, der er decoreret med mange interessante Kobberstykker, to Sophaer, tre Lenestole & – Klokken 8 drikkes The og da læser en Hr Timmermann817 høit for os i Fjeldings818 Tom Jonas.

Klokken 11 er jeg sædvanlig i mit "Schlafgemach". –

Fra Collins har jeg allerede faaet en tre, fire Breve ligesom eet fra Holst ! nu hører jeg ikke fra nogen hjemme før jeg kommer til Paris, dog dersom De har Lyst og Tid til at skrive og dette kan komme fra Kjøbenhavn før den 25 Februar, da maa De gjerne sende det til Brüssel Postrestante, jeg vil da erholde dette under mit Ophold der, skriver De senere da send det til Paris "aux soins de monsieur d'Ahlefeldt, Secretaire de la legation de Dannemark". Jeg længes meget efter at høre lidt fra La Casa della Destelatore, naar man er i By sammen og hvert Øieblik kan sees, saasnart man vil det, da glide Dagene lettere i hinanden, men paa Reise, da synes hver Dag som ligger mellem det sidste Møde, at være en meget lang Tid; fortæl mig løst og fast, ude, veed De nok intresserer selv det Ringeste. – Endnu læser jeg vel her Dagen, Fædrelandet og Adresse?Avisen, men naar jeg er paa den anden Side Elben saa er det forbi; fra Grev Holcks819 i Hamborg modtog jeg i Dag Brev, de ere saa venlige at indvitere mig til at boe hos sig under mit korte Ophold i Hamborg, der er jeg da ganske vist endnu, Mandag den 20de Februar. Veiret har været meget afvexlende under mit Ophold [her. Een] Dag skinnede Solen og Lærkerne sang, det var Foraaret som reed Sommer i By, en anden Dag havde vi Storm og Sneefog, Vinter Bierne sværmede hen over de frosne Kanaler; jeg regner imidlertid paa at Vaaren er kommet og at den i Belgien vil hilse mig med grønne Knopper paa alle Sirener. Naar De kiger i min Bazar vil De see at det paa Breitenburg er som i Paradiis. Tiden har ingen Historie der, hvad skal jeg altsaa fortælle; mit Brev vilde have blevet mere mangfoldigt og rigere paa Underholdning, om det var kommet fra Köln eller Brüssel, men De forlangte jo en Skrivelse fra Breitenburg og jeg adlyder. – De husker at de to sidste Acter af Ahasverus var ikke skizzerede endnu da jeg forlod Byen820 , dette er nu skeet og fjerde Act indeholder saaledes: 1. Scene i Canossa mellem Pav Gregor og Keiser Henrik den IV, der som De veed barfodet vandrede ved Vintertid over Savoiens Bjerge, her faaer jeg saaledes skildret Striden mellem Hier[ar]kiet og Keiserdømmet. 2. Korstogene. 3. Middelalderens Ridderliv, Borgere og Munke; 4. Kolumbus opdage Amerika. 5. Johan Huss og Hussitterkrigen. 6. Luther og Tredive Aars Krigen. See det er fjerde Act. I femte 1. Ludvig XIVdes og XVdes Tid. 2. Ahasverus og Rousseau. 3. Ahasverus vandrer gjennem Americas Urskove, kommer da til Canada, som den amerikanske Krig udbryder. 4. Den franske Revolution. 5. Napoleon. 6. De tydske Burschenschafter. 7. Den græske Revolution. 8. Vor Tids Bevægelser. Det er en lang Historie! hvad der i Udarbeidelsen af dette maaskee vil behage Dem meest er nok Scenen paa Verdenshavet hvor Ahasverus og Columbus tale om den nye Verden; samt "vor Tids Bevægelser" i hvilke jeg lægger Dækstenen for den hele Ahasverus?Pyramide, det vil da sige, som en Afspeiling af en fjern kommende Tid.

Hils nu Deres kjære, gode Moder, Søstrene, Caroline, Augusta, Christiane og de som sidde i "fremmed Land", hils Ludvig Lessøe og hans Brødre, Moderen ikke at forglemme, og skriv mig snart til;

med broderligt Sind H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus