Dato: 14. februar 1843
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 95. Fra Henriette Wulff. Kjøbenhavn d. 14d Februar 1843.

Atter her haaber jeg at være den første af de gamle danske Venner, kjære Andersen, der hilser Dem velkommen i en fremmed Stad, og denne Gang er det endogsaa i »byernes Bye«1287 som De selv siger! - Da De var rejst, vilde jeg først have skrevet Dem til, til Breitenburg, for at sige Dem Farvel, som jeg jo ikke fik gjordt før De rejste, og det laae længe ret tungt paa mig; men nu er allerede nogen Tid gaaet, De i Paris, og jeg vil nu hellere springe Farvellet over, og ønske Dem et muntert Goddag i den store herlige Stad. Naa? hvordan har De det? Dejligt haaber jeg; lad mig endelig snart vide Noget, thi unter uns, længes jeg virkelig efter Dem, denne Gang De er borte, om det er fordi jeg ikke fik sagt Farvel - eller Gud veed hvorfor, men jeg længes formelig efter den gode gamle Andersen, og vi tale ofte ofte om Dem. Af Aviserne have vi kun seet, at De er passeret gjennem Odense,1288 et voila tout. Hvor længes jeg ikke efter at vide hvad Indtryk Paris denne Gang gjør paa Dem, og at høre hvorledes De tumler Dem der. Hvad De seer i Theatrene, apropos, hjalp det Noget at Adler har skrevet til Koss,1289 der skulde skaffe Dem frie Adgang i nogle af Theatrene? Han fortalte mig det i Gaar. - Hvem af de mange store Mænd, De gjør personligt Bekjendtskab med, om De seer Victor Hugo; - saaledes er der tusinde Ting jeg kunde spørge Dem om, men saa er jeg bange for at forfalde som salig Nolcken,1290 til at skrive et Brev med bare Spørgsmaal i. Siig mig dog endelig om De har seet Rachel,1291 og hvad De synes om hende. Jeg haaber De har samme dejlige Vejer paa Rejsen til Paris og i Paris selv, som vi har det her i denne Tid, et herligt stærkt Soelskin, der allerede varmer og opliver. Det er ogsaa det Bedste her i Byen, thi ellers er den ligesaa kjedelig og ensformig, som altid. Intet Nyt af nogen Slags. Hvad det er gammelt for Dem, var ellers Nyt for mig i Gaar Aftes, da jeg saae Erik Menved,1292 og fandt den virkelig fortræffelig componeret, og Mad: Nielsen gandske mesterlig, som ogsaa Füssel og Lefevre fortræffelige. -

Den 20d.

Afbrudt for nogle Dage tager jeg atter fat i Dag, gode Andersen, for at tale lidt med Dem; og faae dette afsted, at det kan minde Dem lidt om mig, og virke, at De strax skriver mig et meget langt godt Brev til, thi det er dog ret slemt, saaledes slet Intet at vide om Dem, eller om Deres Følgesvend paa denne Rejse: Ahasverus; skjøndt ham veed De nok jeg ikke interesserer mig saa meget for som for Dem, dog vil jeg glæde mig ved at høre at han trives godt i Paris. En Mængde Mennesker have bedet mig hilse Dem, i hvis Erindring De staar meget venligen, dog først maae jeg nævne min egen Søster Ida, og Broder Chr:, der begge ret længes efter Dem. Gamle Adam1293 sender ogsaa Hilsner, den Stampeske Familie, især Henrik, og saaledes en Mængde. - Kronjuvelerne,1294 der gik i Gaar Aftes gjorde slet Ingen Lykke, det skal være temmeligt kjedeligt. Snart skal Deres Agnete gaae, og den glæder jeg mig til. I Aften skal jeg see Mulatten, med en Hr. Spindler,1295 der som Gjæst giver La Rebelliere, hvordan mon han er? - Jeg har en Bøn til Dem gode Andersen, som De maae udrette mig i Paris, det er at kjøbe mig et Portrait af Victor Hugo , af denne Udgave hvis Mønster følger her indlagt. Jeg har seet det hos Prof: Abrallams, og kalkeret contouren og Underskrifterne, at det akkurat kan blive det Samme, da jeg finder det saa dejligt. Saa vil De ogsaa finde paa samme Papir en Mængde Navne af celebriteter, som jeg Alle haver Portraiter af, men det er just Dem jeg mangler af store Mænd og Quinder, jeg beder Dem kjøbe mig; De kan nok omtrent tænke hvem det kan interessere mig at faae af poetiske, politiske, musikalske og dramatiske Personer, som ikke findes paa denne Liste, De maae gjerne tage til en 50 Personer, dersom De finder saa mange Mærkelige, jeg ikke har. Bliv nu ikke vred at jeg gjør Dem Ulejlighed, og misforstaae mig ikke. Jeg vil ikke have dem der staaer paa denne Liste, men dem der ikke staae der; verstehen Sie?

Og alle disse Portraiter skulde være til 2 sous, som De nok kjender, for at complaitere den Samling jeg har, som De maaske nok errindrer; kun Victor Hugo er en anden Udgave, lang[t] større som De seer paa denne Tegning, af de Smaa til 2 sous har jeg ham ogsaa, men ikke saa smukt, som jeg finder dette større. Bliv nu ikke kjed af mig, min commision eller min omstændelige Forklaring. - Dette Brev er Conferentsraad Dankwart1296 saa god at besørge, maaske jeg af samme Vej kan faae Et tilbage igjen, og jo før jo heller gode kjære Andersen. - Her er i disse Dage kommet en Bog ud, som kaldes: Enten - Eller!1297 - Den skal være gandske mærkelig, første Deel fuld af Don-Jouanisme, sceptisisme etc., anden Deel forrnildende og forsonen[de], endende med en Prædiken, der skal være gandske fortræffelig. Den hele Bog gjør megen Opsigt, endnu har Ingen omtalt den offentlig, men det kommer nok. Den skal egentlig være af en Kirkegaard, der har givet sig et pseudonymt Navn; kjender De ham? - I dette Øjeblik hørte jeg dog Noget indirecte om Dem gode Andersen, gjennem Etatsraad Adlers. jeg troer De har hørt det fra Holcks,1298 at De har været i Hamborg og havde det godt, havde seet Ørknens Søn,1299 som De ikke fandt noget Videre, her gjør den en stormende furore, De havde ogsaa seet et andet Stykke,1300 der var bleven pebet ud, og Digteren saa slemt medtaget at det havde gjordt en hæsligt Indtryk paa Dem. Men det er Alt hvad jeg vend om Dem, snart haaber jeg paa mere detaillerede Efterretninger, og directe fra Dem Selv.

Slutning d. 1 ste Marts 1843 -

Atter er der gaaet en Tid, og dette endnu ikke kommet bort, jeg har nemlig været lidt syg, gode Andersen, men det første Brug, jeg gier af mine Kræfter, skal være at faae dette sendt afsted; det er et daarligt Brev, det forekommer mig ligesaa sygeligt og mat, som jeg selv er i denne Tid, men det er jo ogsaa temmeligt naturligt; dog vil jeg sende det, jeg veed De ven[lig]en1301 vil modtage det, og Deres Godhed for mig, vil erstatte dette Brevs Mangler; jeg kjender Dem jo saa godt gode kjære Andersen, og derfor ogsaa alle Deres fortreffelige Egenskaber, hvoriblandt Godhed og Overbærelse med Deres Venner, ikke ere de Mindste. Lev nu vel og ret glad og lykkelig, hils Marmier1302 ret hjertelig fra mig, og siig ham, at han nok har glemt hvad han sidst sagde, da vi skildtes, snart at skrive mig til! Ellers har jeg ingen Bekjendtere i Paris De kan hilse uden min Ven Ahasverus. fortæl mig ret meget om han trives godt. Jeg har Hilsner til Dem fra Chr: Winther, fra Holst og Frue Hauch, fra Sorøe,1303 der har været her i denne Tid. Lev vel kjæreste Andersen. Skriv mig endelig snart til og tænk undertiden venligen paa Deres uforandret søsterlig hengivne Henriette Wulff.

Paa Søndag d. 5te Marts seer jeg Machbeth, til Weyses Sørgefest;1304 hvad Andet der skal være, veed jeg ikke endnu.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost