Dato: 4. februar 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

126. Til E. Collin.

Breitenburg 4 Feb: 1843.

Min inderlig kjære Ven!

Strax fra Itzehoe skrev jeg til Deres Søster Ingeborg, Brevet har De rimeligviis læst, jeg skriver nu strax til Dem uagtet jeg kun har været her to Dage, men der er i Dag en Leilighed, som jeg formoder Brevet kan komme med; mellem Gjæsterne til Middag vente vi Een, der, som jeg hører, imorgen reiser til Kjøbenhavn, jeg vil derfor have dette lille Epistel i Beredskab og saaledes nu underholde mig lidt med Dem! Reisen herhid veed De, som sagt, af Brevet til Søsteren; hvad er her vel nu at for­tælle om to Dage paa Breitenburg?, dog jeg kan give en lille Skildring af min Omgivning og mit Befindene.–Rantzau er noget sygelig, men dog oppe og taler ret livlig; han modtog mig saa nydelig, er saa over­ordenlig opmærksom, Tjenerne ere naturligviis, som Herren, saa jeg næ­sten føler mig forlegen ved al den Omhue og Opmærksomhed. Tænk Dem ellers min Overraskelse og Glæde da jeg kom, Rantzau havde et Brev til mig og fra hvem? Fra vor kjære Theodor i Paris, den kjære Ven havde skrevet mig her til Breitenburg og beroligede mig med at han, i det tidligste, ikke før i April forlod Paris, ja at han var endnu meget uvis om han gjorte Reisen til Italien, eftersom denne vilde maaskee komme ham for dyr; Jeg boer smukt og godt; har en stor Sal med prægtige Kobberstykker, et Par Lehnstole, Sopha og en dygtig Kakkelovn; et hyggeligt Sovevæ­relse med Gulvtæppe og god Opvartning. Klokken 9 drikker jeg min Kaffe hos mig selv, Klokken 12 spise vi samlede Frokost, 4 1/2 er det Middag og Kl 8 Thee, efter denne læser en Hr Timmermann høit i Fjeldings Thom-Jones; jeg spadserer een Time hver Formiddag i Haven og langs Støren, denne er for Øieblikket meget høi, Vandet staaer over alle En­gene. I Itzehoe er Comedie, igaar gav man »Breite Strasze und kleine Strasze« efter, som der stod paa Plakaten, den danske Original: »Øster­gage og Vestergage242«.–Trepka i Itzehoe hører jeg, er øieblikkelig reist til Kjøbenhavn, da Broderen der, gift med Frøken Falbe, skal ligge for Døden; det begriber jeg ikke; forrige Fredag traf jeg jo Trepka, sund og munter, i Selskab hos Marquise Bonay. Lad dem ude i Amaliegaden læse denne Skrivelse og giv Holst indlagte lille Sæddel. Hils Deres velsignede Jette, og alle Børnene, Vulle ikke at forglemme, ligesom Mad: Thyberg og243 Claudia! ligesaa den kjære Emil!–Jeg lægger herinden i, den Fuld­magt, De i Kjøbenhavn ikke fik fra mig, siig mig derfor snart om dette Brev er kommet til Dem; i denne Uge endnu kan De, naturligviis skrive til Breitenburg, efter den 12te derimod er det bedst Brevet gaaer til Ham­borg hvor jeg rimeligviis indtræffer den 15 Februar og kun bliver 1 a 2 Dage.–See endelig til, gjennem Deres Fader, at en »Comedie i det Grønne« kommer paa Benene og at jeg faaer den betalt saa godt mueligt! det var Deres Fader selv, som raadede mig, ikke at lade Directionen faae den uden man gav mig noget ordentligt, jeg vilde da have 100 Rdlr, men man bød mig kun 40. Der er ingen Rubrik den egentligt kan komme under, thi den er mere, end en Omarbejdelse, det er det gamle Sujet som er beholdt, men hvad der siges er nyt, dernæst er det en Vaudeville, hvori­mod »Skuespilleren mod sin Villie« er et Lystspil; tal lidt med Deres Fader derom; thi seer De, jeg vilde gjerne i Paris kjøbe Klæder og det kan kun skee for hvad jeg kan faae tilsendt for »en Comedie i det Grønne«. Agnete haaber jeg bliver det første Stykke efter: Ørkenens Søn. I de tydske Aviser læser jeg at jeg i meget lang Tid har været i stor Rolighed og intet arbeidet! det kommer af at Vieweg ikke endnu har udgivet min Bazar; i Dag læser jeg fra Hamborg at jeg er paa Reisen did til Paris. Lev nu glad og vel! tusend Hilsener til Gotlieb, Gusta og Alle i Amalie­gaden. Deres broderlige Ven

H. C. A.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter