Dato: 1. oktober 1824
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte Andersen
Sprog: dansk.

Gode Madam Andersen

Da der just gives en saa god Leilighed for mig til at sende et Brev til Dem, er jeg saa dristig at benytte mig af den for at skrive nogle Linier, overbevist om at De ikke græder derfor, da jeg ikke forlanger noget Svar. Tonen i mit sidste Brev var nok lidt for mørk, saa De har taget mig det lidt ilde op, og jeg indseer ogsaa nok, hvor ubillig det er af mig at være mismodig og meest at ville ytre det, Gud kan ikke forlade mig naar jeg kun ikke selv mig fra ham og endnu har jeg jo intet at Bebreide mig selv; Collin er ogsaa saa god, ja næsten alfor god mod mig, og jeg skal ogsaa giøre mig Umage for at være mere rolig da jeg saa bedre vil kunne komme frem, i det minste skal jeg for Familien skiule de smaa Udbrud af Smerte der møde mig. - De lever dog vel? og Deres Hr Mand og de Smaae? tænke endnu lille Waldemar paa der kleine Declamator? Nu i Henseende til Examen herude. Det bedste jeg kan melde Dem, er den Dom som Lærerne have indskrevet i Rektorens Bog om mig ved Skoleaarets Ende og som een af Lærerne har meddelt mi, her er den.

Hos Læreren i Historie og Geografi. Megetgodt for

Flid Hiemme og paa Skolen.

Hos Ham i Mathematik det samme.

Hos Overlæreren, For Flid Hiemme Udmærketgodt?

For Skoleflid ligeledes.

Hos Den danske og Franske Lærer Udmærketgodt for begge Dele. Eenstemmigt gave de mig gode Evner, god Fremgang og en Udmærketgod Opførsel for hele Aaret. / Resultatet af dette er at Lærerne dog ere ret tilfredse med mig, og det er den Straale af Trøst som styrker mig naar Mismod og Mistillid til egen Kraft nedtrykker mig. Muligt at jeg seer Alt fra en for mørk Side, og derfor vil jeg stræbe ved Flid at fierne de Gienstande som sarer mig og bede med vor uddødelige Kingo til min og alles Fader.

"Giv du mig Mod og Kraft i Aand,

Jeg ei af Spindelvæv snoer Band."

---

Idag fik jeg først Udfaldet af Examen at høre, og tænk Dem til min store Forundring og Misfornøielse, da er det noget jeg ikke er voxen for, jeg er bleven Øverst i Classen; nu maa jeg slutte da Tiden er kort, beholde Pladsen kan jeg ikke, dog vil jeg stræbe hvad jeg kan og vise ved Charaktererne i næste Maaned at jeg dog gierne har villet. Mange Hilsener til alle i Deres Omgivning, glem ei Rahbeks og Colin.

Deres taknemlige

Andersen.

den 1 October 24.

[Udskrift:]

Kongelige Skuespillerinde Madam Andersen

Østergade No 48 første Sahl

i Kiøbenhavn

ved Godhed

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 43-45)