Dato: 4. juli 1824
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Til Jonas Collin,

Kiære Velgiører

Her med sender jeg Dem de Charakterer som tilfaldt mig ved denne sidste Qvartalsexamen, vare de jeg sendte Dem afvigte Maaned ret gode saa frygter jeg dog at disse ikke ere saaledes at De er tilfreds, dog er der nogle gode imellem, om 8 Dage faae vi nu Ferie som varer i hele 19 Dage, jeg tager ikke til Kiøbenhavn men bliver her i Slagelse, i den Tid vil jeg, uden at sidde fra Morgen til Aften kunne faae min Græsk repeteret igiennem samt mine Gramatik for at jeg (med Guds Hielp) til den store Examen i October kan staa mig, i det mindste, ligesaa godt som i fior da Rektoren var saa veltilfreds med mig og De ogsaa fandt mine Charakterer gode, skiøndt jeg nu har tungere Ting og mere end den Gang. Noget vil det dog hielpe og jeg veed De seer alermest paa Villien. De andre Ting som [jeg] ikke er saa sikker i kan jeg ogsaa læse igiennem.

I Græsk stod jeg mig lige saa slemt som sidst da jeg ikke blev hørt i dette som jeg havde læst sidste Qvartal, da jeg ellers nok havde staaet mig. Derimod fik jeg bedre for Tydsk end jeg pleier nemlig et Meget godt? Fransk Godt Godt. for Latinen og den Latinske Stiil Temmeliggodt; Dansk Stiil Udmærket godt? Geografie Godt? Dansk Gramatik Meget godt. Historie Godt Godt. Matematik Temmeliggodt? - Sang. Udmærket godt. Skrivning og Regning Godt. B Historie, Meget godt Hebraisk Godt Godt- Religion, Meget godt. Latinsk Gramatik Temmeliggodt? Opførsel hos alle Lærer - Udmærket godt.

De ere ikke gode, men jeg kunne ved Gud, ikke giøre det bedre, og det er jo ogsaa det første Aar jeg er der i Classen. At jeg ikke til førstkomne Examen bliver opflyttet i den øverste Classe kan jeg ikke da jeg endnu er for svag i Græsk og Latin, men De kan være overbeviist om at jeg stræber at naae den Tid da jeg kan være moden der til. - Hr Kammerherre Holstein var fornylig herude hos sin Broder her i Slagelse [,] jeg bad ham at hilse Dem meget, har De talt med ham? samme Tid var Biskoppen og hørte os i Skolen, øverste Classe hørtes i Græsk og Latin men 3die i Reli­gion og jeg kom da som De kan slutte Dem fra mine Charakterer i denne Ting godt fra det. Iøvrigt gaaer det nu bedre i Græsk og Latin, gid kun Rektoren vilde bedømme mig saaledes som De saa var jeg i Sandhed den Lykkeligste.

Jeg nødsages ellers til at bede Dem om jeg maae sende min Frakke hen og vende da den begynder at blive daarlig, det kan sikkert ikke blive saa dyrt.

Mange, mange Hilsener til Dem Alle .

fra Deres stedse taknemlige

Slagelse den 4de Juli 1824. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost