Dato: 1843
Fra: Henrik Stampe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Udskrift:]H. C. Andersen / Hotel du Nord

(Udateret) Søndag Morgen.

Min kjære Ven!

Da jeg igaar paa Kongens Nytorv skildtes fra Dig efter den smukke Cantates Udførelse, (hvoraf jeg da jeg kom hjem, kunde gjenkalde enkelte Partier i Erindringen) glemte jeg at spørge Dig om nogen Tidsbestemmelse til idag at sees, som Du var saa god at love; derfor skriver jeg disse Linier, for at sige Dig, at jeg fra Kl 12½ til 1½ eller 2 neppe er hjemme, da jeg skal gjøre nogle Visiter til vildfremmede Mennesker i Forening med Svane; men til enhver anden Tid er jeg sikkert paa mit Kammer; og om Du vil være saa god at see til mig eller tillade mig at see til Dig, saa beder jeg Dig blot sige mig en Tid, naarsomhelst Du vil, hvori Du vil glæde mig, og derefter retter jeg mig saa; thi dersom Du havde været hos mig paa en Tid, da jeg var ude, vilde jeg ved min Hjemkomst staae feig og flau og flad, som Skræderen, etc.

Du er vel altsaa nok saa god, med denne min Karl at lade mig vide, naar vi kunne sees og hvor, om hos Dig eller mig; og - forstaaer Du mig, naar (jeg) siger Dig, at Du helst først maa drikke Kaffe, da ieg ingen Kaffe har? forstaar Du mig? - - Ja i Sandhed, det er ingen ringe Ting, det at forstaae hinanden - deri bestaaer (efter min Formening) fornemmeligt Venskab, og jeg troer at jeg forstaaer Dig, - just derfor er Du mig saa kjær! Jeg haaber at jeg iaften ikke skal sidde hjemme, men paa No 4, ellers - huha! - Af yderligere Forsigtighed (formedelst enkelte Ord) vil jeg bede Dig at brænde disse Linier, men dog aldrig at glemme, at den der her skriver til Dig er Din trofaste Ven, Din Henrik

Tekst fra: H.C. Andersens Hus