Dato: 25. december 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

125. Til E. Collin.

Bregentved Juledag 1842.

Kjære Ven!

Vi ere ikke mange her ude! her er mere stille end jeg havde troet og Veiret er slet ikke til at løbe i Skoven, desuagtet gjør jeg hver Formiddag en lille Tour og kommer da Hjem med Dynd op af Skafterne; det suser altid en halv Storm og man er omflagret af Ravne og Krager; inde i Væ­relserne er derimod hyggeligt og godt og jeg troer nok jeg vilde være, selv en Vinter, saaledes paa Landet, for ret aflukket fra den smaalige Verden at kunne læse og digte, men det skeer nu ikke i denne Verden. Grev Knuth fortalte mig at Øehlenschlæger havde faaet 2000 Rdlr for »Dina«, efter det nuværende Regulativ og at dette skulde have tilbagevir­kende Kraft; jeg troer det ikke, og vil ikke smigre mig med tomme For­haabninger, skjøndt det havde rigtignok været velsignet om det nye Re­gulativ var kommet ved Mulattens første Fremtrædelse, jeg havde da er­holdt 1000 Rbdlr mere end jeg fik; nu gaaer jo en Comedie i det Grønne, som Original kan den ikke betragtes, men som Oversættelse ikke heller; De veed man bød mig 40 Rdlr for den, men jeg vilde have 100 Rdlr, monstro jeg nu faaer disse, det var altsaa 100, Ringen, som De ikke glemmer, bliver jo 180 Rdlr, og nu min Livs Gage; jeg ønskede, som vi have aftalt, at den blev optaget paa to Qvartaler forud, altsaa fra Nytaar til 1ste Juli, vil De ikke nu, medens jeg er borte, arangere dette; De sagde selv det lod sig let gjøre; 200 Rdlr faaer jeg fra Reitzel, altsaa tilsammen 680 Rdlr, men af disse gaae de 50 Rdlr til at leve for i Januar, jeg har altsaa 630, det vil sige naar jeg har dem, her mangler nu 170 Rdlr, og disse kan jeg vel faae i Forskud paa Agnete; dog nok herom, det er kun nu Arange­mentet med Ringen, som jo kan skee i Januar, og Gagen, som kan arangeres241 før Nytaar. At jeg her i dette Brev plager Dem med alt dette, er alene for ikke at begynde min Hjemkomst med dette Plageri. Hils Børnene fra mig og Mad Thyberg! lev vel! Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

E. S

Siig til H. P. Holst, at hans Digte i »Ude og hjemme«, gjør megen Lykke herpaa Gisselfeldt; jeg talte med Greven om »Runerne« og han skattede det høit.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost