Dato: 3. marts 1824
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Kiære Velgiører!

Her sender jeg Dem mine Characterer for sidste Maaned, de ere nogle Grader bedre end forrige og jeg har faaet til Hovedcaracteer Meget godt. I Latin har jeg endnu i Classen ikke havt bedre, og jeg skal stræbe at beholde den, (dog naar jeg nu ved Udgangen af denne Maaned sender Dem Charaktererne, da ere disse for Qvartals Examen og jeg maa da bede Dem at være noget overbærende hvis jeg da ikke skulde være saa hældig.) - Derimod er jeg i Græsk ikke blevet bedre endnu, skiønt jeg har giordt mig ligesaa meget, ja næsten mere Umage, som for min Latin, jeg har ogsaa været ret bedrøvet derfor da jeg gierne vilde Glæde Dem og mine andre Velyndere og Venner med Fremgang, i Alle Ting; jeg føler dybt hvad man har giordt for mig, og hvad jeg koster, og vilde derfore gierne fortiene, eller vise mig det værdig, De er meget overbærende og mild imod mig hvor meget mere bør jeg da ikke stræbe; - Græsk er jeg endnu meest tilbage i, og at det er den eneste Ting jeg læser med Hr Rektoren, giør mig meget ont, da jeg gierne ville giøre mig værdig hans Tilfredshed, men Overlæren Hr: Qvistgaard, der som Bondeknøs paa 22 Aar kom til Studeringerne og har siden udmærkende arbeidet sig frem, har meget Godhed for mig, han er den som paa Skolen har meest med mig at giøre, og den som daglig giver mig Mod til at arbeide frem; han er den eneste [jeg] tør nærme mig som Ven deri Byen og han mener mig det ærligt og godt, han har trøstet mig, at det nok vil blive bedre i Græsk da jeg til de store Autores jeg nu læser kun har havt saa kort Forberedelse, og at han er ret vel tilfreds med mig, Han skrev mig forleden et Brev til, da jeg havde ytret ham min Mismod, fordi jeg ikke troede at fyldestgiøre det som mine Velyndere kunde fordre af mig; dets Indhold røbede saa megen Velvillighed og tillige hans Tanker om min Fremgang, at jeg troer at glæde Dem med at lade Dem læse det; derfore lægger jeg det heri mit Brev og beder Dem at sende mig det tilbage naar De glæder mig med nogle Linier fra Dem; De maa dog ikke blive vred for det eller misforstaae min Stræben for at eie Deres Godhed for mig. - At jeg nok efterhaanden vil blive mere fast i Græsk haaber jeg, naar De kun vil være tilfreds med mig saalænge jeg nu maae fortiene maadeligt? for det; mine andre Characterer haaber jeg at [De] er tilfredse med.


Latin Ovid )Godt godt
- Courtius )
Latinsk Stiil Godt?
) 1. Udmærket godt?
Dansk Stiil, for 3.> 2. Udmærket godt?
) 3. Udmærket godt?
Fransk et Godt godt.
Tydsk et godt godt.
Regning (Algebra) Meget godt?
Udarbeidelse og Aritmetik.godt godt.
Geometrie og Udarbeidelser. Temmelig godt
Sang Udmærket godt
Historie og Geografi godt godt.
Dansk Gramatik Meget godt.
SkrivningMeget godt?
Gramatik og Oversættelse i Hebraisk et Godt godt.
Religion Meget godt.
B. Historie Meget godt?
Opførsel hos alle Lærer Udmærket godt.

De kan være overbeviist om min Stræben, og Græsk vil vel ogsaa blive bedre kun De ikke taber Taalmodigheden. Vil De hilse meget Deres Kone, Datter og øvrige Børn fra mig, glem ei heller Hr Professor Rahbek og Madamme Andersens. - Hvis Tiden tillader Dem det saa glæder De mig vel snart med et par Linier og sender mig med det samme Hr Qvistgaards Brev. Som De maaskee erindrer, forærede Frøken Colbiørnsen mig et Uhr i Slutningen af den Tid jeg var i Kiøbenhavn, det var gaaet itu for mig og er hos Uhrmager Jørgensen paa Østergade N0 77. jeg trænger meget til det, og det kan ikke koste meget at giøre istand, vil De ikke lade forhøre om det og betale hvad det skal koste da jeg ikke kan selv. - Naar De nu skriver mig til, da siger De mig nok om De er tilfreds med mine andre Charakterer, Deres Tilfredshed og vedvarende Godhed for mig er det som giver mig Mod til at arbeide imod de Vanskeligheder som Mangel af al Elementar Dannelse i Ungdommen, giør mig Veien lidt knudret, daglig føler jeg mere og mere Lyst for Videnskaberne, og det kan jo ikke feile at det efterhaanden vil blive bedre i det jeg endnu er svag i -

nu Lev[ v]el! Deres taknemlige Andersen.

Slagelse den 3die Martz 1824.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus