Dato: 3. november 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Herman Fr. Løvenskjold
Sprog: dansk.

Kjøb. den 3 Nov 1842

Kjære Hr Baron!

De har Grund til at være lidt vred paa mig fordi jeg ikke strax har besvaret Deres hjertelige Brev, hvis Indhold ligesaa meget smigrede mig, som gav mig Lyst til igjen at udtale min Hengivenhed! Et stort Arbeide, Ahasverus, - jeg har nok omtalt det for Dem - fylder ganske min Tanke og før Nytaar faaer jeg ikke Ro til at gribe noget andet Sujet, det følte jeg ganske ved Modtagelsen af Deres Brev, men da jeg dog gjerne i mit Svar paa dette ønskede at give Dem Idee om hvad jeg rimeligviis vilde byde Dem, udsatte jeg strax, det at skrive; jeg huskede paa at jeg tidligere havde behandlet for Bredal een af vore Komponister til et Stykke i to Acter, samme er antaget, men ikke componeret, hans Forlovelse, Moderens Død, & gjorte at det blev udsat og da saaledes to/ Aar var forbi, ønskede jeg det ikke paa Scenen, da det vilde minde om "Svend Dyrings Huus", Stykket var nemlig et Drama med Chor og Sange. Jeg har nu efter flere Dages Løben og Søgen fundet det og troer at Sujettet lader sig behandle, som Syngestykke, og finder jeg ikke noget bedre, da vil jeg vise Dem det. Manuscriptet til Dramaet er defect, men De kan, med en oplysende Anmærkning vist forstaae det, og naar ved Leilighed et Bud fra Kulhusene kommer ind skal jeg give Dem det, med Budet. Imidlertid kan jeg vel i Aarets Løb ogsaa findet et andet Sujet.

Bring min ærbødigste Hilsen til Deres Forældre og Frøken Søster og vær mig saa venlig og god som jeg er Dem det af hele mit Hjerte.

venskabeligst

H. C. Andersen

Componisten

Hr Baron

Herman von Løwenskjold

paa Kulhusene

ved Lyngby

frit

Tekst fra: H.C. Andersens Hus