Dato: 11. januar 1824
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Kiære Velgiører ! Jeg har nu faaet den lille Arv udbetalt som jeg meldte Dem om, Rektoren som Courator fik Pengen[e] og af ham har jeg faaet dem imod at vise Qviteringerne for hvad jeg kiøber for dem, jeg skylder ogsaa Dem at giøre lidt Regnskab derfor.

Af de 54 Rdlr som jeg skulde arve gik I Rdlr og nogle ß. til Brev-Penge.

2 Rdlr til Byfogeden i Slagelse for endeel Skriverie o, d, s l.

15 Rdlr tillod jeg Magistraten at udbetale til min Moder som er gammel og meget trængende (jeg kunde jo ei giøre bedre Brug.) Jeg fik saaledes 36 Rdlr hvoraf jeg nu sender Dem de 10 som De var saa god at lægge ud for mig til en Kiole, (men da jeg nu fik denne indlagte Skoleregning tog jeg af disse Penge til dens Betalning som jeg haaber De ikke bliver vred for;)


Et par Beenklæder 6 Rdlr 3 #. 8 ß
Linned 14 Rdlr
Støvler forsaallede2 Rdlr
Mit Lexicon indbundet 1 Rdlr
Strømper 1 Rdlr
34 Rdlr 3# 8 ß

De seer her af at jeg vel har anvendet Pengene, og jeg glæder mig selv ved at have kundet forskaffet mig disse Nødvendigheder uden atter at tage det af den Velgiører som daglig saa faderligt sørger for mig.

At De inde i Kiøbenhavn bevidnede mig Deres Tilfredshed med min Flid og Opførsel, har meget styrket og opmuntret mig, og jeg skal i Sandhed stræbe at fortiene Deres Godhed; at De saa mildt bedømte mine Charakterer for Græsk og Latin, som virkeligt ei vare saa gode, skal jeg ogsaa erkiendtligen stræbe, at disse maa vorde bedre, at jeg selv maa kunde føle at De maae være tilfreds der med, endnu nogen Tid vil jeg vel være tilbage i disse to svære Ting, men allerede noget hen paa Foraaret haaber jeg nok De vil kunde mærke at jeg kommer mig meer og meer! Skulde der ellers, naar jeg om Maaneden sender Dem Charakterene, være nogen som De synes at kunde fordres bedre af mig, siig mig det da, og jeg skal da stræbe desmere i den Videnskabsgreen. nu lev vel

Deres taknemlige

Andersen.

den 11 Januari 1823 [: 1824]. Mange Hilsener til alle i Deres Omgivning!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost