Dato: 29. september 1842
Fra: Bernhard von Beskow   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Örby den 29. September 1842.

Gode vän!

För några dagar sedan hade jag den fägnaden att emottaga Deras bref af den 9. dennes, åtföljdt af "En Digters Bazar". Jag behöfwer ej säga, att jag lade allt annat å sido, för att företaga läsningen af denna interessanta skrift. Nu, sedan jag fullbordat densamma, skyndar jag att tacka den snillrike författaren för allt det nöje, han skänkt mig, och särdeles för teckningarne af en Julafton i Rom, Carnevalen, Pegasus och Vetturin – hästarne, En ros från Homers Graf, Mina stöflor, och en mängd andra, ty att uppräkna alla de sköna ställen af boken, som intagit mig, blefve för widlyftigt. Då jag velat låta andra med mig på förhand njuta af den vackra skänken (ty en fullständig öfversättning deraf på svenska lär vara under arbete, har jag öfversatt några små episoder, såsom "Julaftonen i Rom", "Rosen från Homers Graf", "Ankomsten till Athen", "Carnevalen" m. fl., hvilka jag insändt till en tidning, der de blifvit med utmärkt bifall emottagna. Jag är förvissad, att samma bifall skall skänkas skriften, när den i helhet utkommer hos oss i svensk öfwersättning. Särskilt gläder jag mig åt varje ny litterär framgång, De röner, och förenar dertill mina hjertliga lyckönskningar med Deras öfriga wänner. Då jag ännu är Landtbo, har jag ej haft tillfälle att i underdånighet öfwerlemna det för H. M. Konungen bestämda exemplar, hvilket (enligt Deras önskan) jag vill personligen frambära. Det har ock warit nödigt att jag först tagit fullständig kännedom af skriften, hvilket först nu ägt rum. Innan kort ämnar jag inflytta till Stockholm, och jag skall då begagna första lägenhet, alt fullgöra mitt uppdrag. För de wänliga helsningarne från Oehlenschläger och Ingemann är jag hjertligen tacksam. Från den förre har jag äfwen haft bref, deri han underrättar mig, att hans sorgspel "Dina" skulle i denna månad uppföras. Jag längtar högeligen, att snart åter få mina Köpenhamn’ska wänner. Deras "Bazar" har hos mig återwäckt hågen att resa, och jag umgås med planer att åter besöka Italien, - ja kanske en gång kasta en blick in i Orienten. Något måste jag ut från wåra klippor och skär. Antingen detta sker nästa år, eller sednare, hoppas jag då äfwen hafva glädjen att träffa Dem och att mundtligen få betyga den hjertliga högaktning, hvarmed jag tecknar Deres

tillgifne vän Bernh. v. Beskow.

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (274)