Dato: 26. september 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 26 Sept. 1842.

Kjære Ven!

Endelig er jeg da igjen kommet tilbage i det gamle Stade: Hotel du Nord; hele Sommeren har jeg pleiet Sjæl og Legeme i en deilig Natur og hos elskelige Mennesker, den længste Tid var jeg hos vor Stats Minister Moltke paa hans yndige Bregentved; nu skulde man da til at arbeide igjen og mit Arbeide er "Ahasverus den evige Jøde!"

Et Par smaa Digte har jeg til Deres «Hertha» og jeg veed at De vil ogsaa kunne faae fra H. P. Holst, naar De skriver derom.

Grunden, imidlertid, hvorfor De faaer dette Epistel i Dag er, at jeg imorges havde Visit af den kongelige Skuespiller Hass, hvis Datter jeg skrev Dem til om, i Foraaret agtede at give en Forestilling i Malmø. De raadede den Gang derfra og meente at det vilde være hende bedre at udsætte den. Nu vilde hun i næste Uge komme til Malmø og hendes Fader beder mig derfor anbefale hende paa det bedste; jeg veed ingen bedre end Dem at bede om Sligt; men selv kan jeg kun sige at hun har en smuk, stærk Stemme og at den berømte Ungher har sjunget med hende. Hendes Skuespiller Talent kjender jeg aldeles ikke, ligesom jeg aldrig har seet hende paa Scenen; i et Værelse har hun sjunget for mig, da Faderen ønskede jeg skulde anbefale hende. Hun har, vistnok, paa Scenen et godt Ydre! - Nu lev vel! Glæd mig med et lille Brev! Hils den kjære Talis Qualis fra hvem jeg aldrig høre.

I næste Uge spilles min Vaudeville «Fuglen i Pæretræet», i hvilken Fru Heiberg af egen Drift og Interesse for Stykket selv har været saa elskværdig at overtage Hovedrollen, de andre gives af Rosenkilde, Nielsen og Phister, saa De seer det nu er godt besat!

Lev vel! .

Deres inderlig hengivne

H.C.Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm