Dato: 19. september 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøb: 19 Sept 1842.

Vil De bringe Baronessen min ærbødigste og inderligste Tak for Indbydelsen, jeg har stor Lyst til at modtage den, men der kommer øieblikkelig et Par Slæder i Veien, som man siger. Jeg har i fjorten Dage næsten ikke været Menneske, men den personificerede Forkjølelse1274 jeg har gaaet aldeles opløst og ikke engang rusiske Dampbade ville hele mig! Deres Svogers Geburtsdag1275 kom jeg fra Sø-Bad, Luften var kun ti Grader, jeg var ikke varm endnu da jeg traadte ind hos ham, hvor der var aabne Vinduer, jeg sad ved disse og passiarede omtrent et Qvarteer, og da jeg reiste mig krillede det allerede i Halsen, jeg følte en Gysen og før Aften var jeg moden nok til at drikke Havresuppe. Seer De, endnu gaaer jeg og hoster, dog De have vel intet imod at jeg ogsaa hoster lidt paa Nysø, men nu kommer den anden Slæde; i forgaars havde jeg gjerne taget afsted, men Theodor Collin1276 reiser herfra til Paris, det er en stor Begivenhed, i en Kreds hvor man ret slutter sig sammen, jeg synes at jeg med de Andre bør sige ham Farvel, Reisen var bestemt til idag, nu er den imidlertid udsat til Torsdag, eftersom han vil indtræffe i Hamborg saaledes at han strax kan gaae med Dampskibet derfra til Havre. Altsaa før sidst i Ugen kan jeg ikke komme afsted1277 og da vil det dog beroe paa om der skal være Prøver paa »Agnete«,1278 jeg skal imidlertid nærmere skrive, men jeg faaer vel et lille Brev fra Dem. - Nu bliver De jo altsaa paa Nysø, bliver altsaa, paa en Maade hos os! og veed De hvad det er fornuftigt og godt af Dem! jeg har, ihvorgjerne jeg selv flyver ud og under mine Venner det samme, i den sidste Tid ikke syntes om denne portugisiske Reise, da jeg hørte at Joseph var borte, at Manden (Faderen) var død,1279 det forekom mig saa ganske eensomt for Dem! naar Indtrædelsens Duft var borte, naar de nærmeste Egne vare seet maatte De føle Dem en Fremmed hos to Damer, der kunne være høist elskelige i Breve, men som i den mere materielle Omgivning kunde træde ganske anderledes op! ja det er ret at De bliver og De kan tro at Deres Søster, Kock og begge Brødrene ere glade derved, det føler Een udenfor tidt endnu stærkere end den det just angaaer! - Seer De, næste Aars September ere Jernbanerne i Tydskland færdige, da kommer man i tre Dage herfra til Italien!, - saa reises der! - Nu har jeg talt lidt om Dem, maa jeg nu tale om en Fremmed og saa kan jeg jo nok komme med mig selv til sidst, ikke for at være Rosinen, men for at øve mig i den høitpriiste Beskedenhed. Seer De, den Mand jeg vil tale med Dem om, vil ogsaa reise og med denne Drift, har De maaskee allerede en Slags Modtagelighed for at høre om ham. Jeg har tre Gange søgt Dem for at tale med Dem om hvad han gjerne vilde vide. Det er Historikeren den unge Hr Schjern,1280 der er et begavet Menneske og ved sine Afhandlinger, især den om Wilhelm Tells1281 Ægthed, har vakt Opmærksomhed. - Han har faaet Reise-Stipendium i to Aar, men De veed nok naar man skal reise, kan man trænge til alle de Penge man kan faae, nu vilde han søge det stampeske Legat1282 og maa bestemt stilles mellem de meest qvalifecerede til at faae det, Anbefalinger etc. etc. vil ikke mangle, men Familien Stampe, fra hvem det udgaaer, har jo det vægtigste Ord at sige og jeg beder derfor Dem at fortælle at selv Poeterne, der jo skulde være noget strænge mod de kun praktiske Folks Reisen ogsaa stemme for denne unge Mand. Han er sandelig dygtig! -

Nu lidt om mig selv! - Veed De hvad jeg bestiller? Jeg skriver paa Ahasverus1283 og har Mod og Haab om at faae et sandt, godt Værk istand! - Iaftes saae jeg Borgaards Undine ,1284 der blev spillet meget godt, men det var mig ikke Kjød eller Fisk! Stykket gjorte umaadelig Lykke og det fornøier mig for Borgaard, der er i Wien og ikke har noget at leve af! Jomf Nielsen1285 dandsede en Dands, saa svævende, saa yndig! Det var en Øien-Lyst! - Publicum modtog hende da hun traadte op! - I Theatret saae jeg Baron Henrik Stampe! - Veiret er jo deiligt, flyv glad om i den smukke Eftersommer og føl Dem tilfreds i den lune Kube til Vinteren, medens Jernbanerne voxe, hver af disse sætter en Fjer til i vore Vinger! Hils Baronen, Baronessen, Elisa, Janina og hele den kjære Omgivning! Lev vel! - Den gamle Haxthausen1286 skal igaar være faldet ned af Slotstrapperne og forslaaet sig farligt! Der siges at han er død imorges!

Deres broderlig hengivne H. C. Andersen.

[Udskrift]

Til Frøken Henriette Wulff

i Besøg hos Baron Stampes paa Nysø ved Præstø.

frit.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus