Dato: 26. juli 1842
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

123. Fra E.C ollin.

God Dag, kjære Ven! Endelig hørte vi da igaar fra Dem, men jeg endnu meer om Dem, thi Hr. Brasch beærede mig med en Visit paa 1 Time. Idag er det Gerda's Geburtsdag, hun er nu eet Aar. Louise og Jonas ere glade og raske, men min lille Vulle har været meget daarlig. Hun har havt en Halssygdom, som nok har været alvorlig. Nu er hun rask. Jettes Reise til Kiel maatte saaledes atter opsættes; Gud veed, om der nu bliver noget af. At alle Børnene ere tiltagne i Lystighed siden Christians Afreise, er na­turligt. Forresten gik Afskeden meget godt. - Iaftes er Emil kommet med de andre Naturforskere; jeg har ikke seet ham endnu. - Fader har været temmelig daarlig i nogle Dage, men er nu i Bedring, Moder er i Helsing­øer, Ingeborg har i nogle Dage været hos Aagesens, men er nu hjemme og befinder sig ret vel.

De vil nu til Hamborg, Herre Gud hvad vil De der? Det var en anden Sag, da De skulde til Breitenburg; men nu, bare for at see den Gruushob! Jeg sagde til Jette iaftes: »Andersen, som nu har seet saameget af Europa, kan ikke lide, at jeg har seet det brændte Hamborg, og han ikke, derfor reiser han«; det var ondskabsfuldt sagt, men sandt. Den Reise vil komme til at koste Dem meer, end den Herlighed er værd. Forresten maa De dog, naar De kommer til Kiel, see op til Grethe Sommer, maaskee træffer De Jette der.

Jeg kan forresten tænke mig, at De lever i Herlighed og Glæde paa Bre­gentved. Det skal jo være et deiligt Sted; jeg har kun seet det paa Vrangen, da jeg engang væltede forbi det ned ad en Bakke. Jeg kan kun huske Synet af nogle stive Hækker, der lignede vor nuværende Kjøbenhavnske Litera­tur: stive tilskaarne Reflexioner med Intelligens-Blade. Gud hjælpe os: er det Natur og Poesie? Heiberg ligger nu i Valdbye; hans sidste Arbeider vise, hvilke Indtryk Landlivet gjør paa et digterisk Gemyt.

Nu kom Emil. Han har moret sig saa.

Fader og de Alle hilse.

Deres

D. 26. Julii 1842.

E. Collin.

I dette Øieblik faaer jeg den skrækkelige Efterretning, at Boye, den for­henværende Senior i Foreningen, og hans yngre Broder, ere druknede iovergaars ved at seile i Kalleboderne.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost