Dato: 24. juli 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Bregentved den 24. Juli 1842

Det er allerede paa fjerde Uge siden jeg forlod Kjøbenhavn og endnu er jeg i denne Egn. Tolv Dage tilbragte jeg paa Gisselfeldt800 , der som De veed er en gammel Ridderborg med Vold-Grave; her er Hjertet af dansk Natur, dybe Bøge-Skove, stille Indsøer og store Kløvermarker. Det er ret et Sted for en idyllisk Digter. Hertugens var her under mit Ophold og den hele Familie var meget elskværdig, især den yngere Prindsesse Caroline Amalia; man indviterede mig til Augustenborg og jeg vil et andet Aar aflægge min Vesit der. Her paa Bregentved er en anden Natur, om man saa kan sige! Alt er i en større Stiil end paa det venlige Gisselfeldt. Bregentved er et fyrsteligt moderne Slot midt i en engelsk Park, Alt er her for storartet til at man kan huske paa det lille Danmark, man befinder sig i Engeland, lever paa et af de de Steder Pückler-Moskau i sin eneste interessante Bog beskriver os. Hele Haven er gjennemskaaret af Kanaler, een Del er i fransk Stiil, en anden i engelsk. Dyrehaven hælder sig op til Haven og flere Søer, seilbare saagar, strække sig mellem det Grønne.

Har De læst Bulvers fortræffelige Roman: Nat og Morgen801 , i den findes i de første Kapitler et Partie skildret, der minder om Bregentved-Have.

– Hver Dag gjør vi Toure og det smukke og vidtløftige. Forleden Aften var vi ved Havet, Raketter steeg for vor Skyld og Lodsens Stue var pyntet med Grønt; vi have besøgt det gamle Vemmeltofte, hvor den ældste Nonne er 90 og den yngste der kaldes Barnet er 60802. – Breve faaer jeg imidlertid ingen, kun fra den gamle Collin og fra Eduard er der indtruffet; af disse har jeg erfaret at "Pæretræet" er gaaet godt og har taget sig ud. Aviserne fortælle mig den store "Perspectiv-Kasse-Krig" der er opstaaet mellem Heiberg og Bladene, jeg seer af Dagen at een af Redacteurene have udfordret ham803. Det skulde vel ikke være Carstensen! Hør veed De hvad! De kunde gjerne skrive mig et lille Brev til, thi Naturens Røst herude er nu meget god, men Venners og Veninders er det ikke mindre, skriver De i denne Uge, da send det til Bregentved per Ringsted, men er det seneste da Glorup per Nyborg; jeg venter i næste Uge at være i Hamborg, men det bliver kun et Besøg paa nogle faae Dage; – Hvorledes gaaer det med "en Skribentindes Datter"804, jeg saae hende sidst paa den gamle Grevinde Danneskjolds Bord, hvor hendes Indre blev prøvet og vurderet. Deres egen kjære Moder haaber jeg er rask og Søstrene ligesaa ! Herude er et lille Paradiis og da den paradisiske Lyksalighed, som bekjendt ingen Historie har, saa er her ikke meget at fortælle. Jeg slutter Epistlet der med min Brevdue gaaer til Jette Collin, hun løser det af Vingerne sender Dem det i Deres "Villa della Distelatore" .

Lev vel !

med broderligt Sind Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus