Dato: Oktober 1822
Fra: H.C. Andersen   Til: Jens Møller
Sprog: dansk.

[begyndelsen af oktober 1822]

For omtrent 14 Dage siden vovede jeg at bede Dem subskribere paa min Bog. - De afslog mig mildelig dette; men Grunden derfor, som de sagde mig, følte og føler jeg var sand og rigtig. - Men da nu Bogen er trykt, og Bogtrykkeren skal betales, nødsages jeg (skjøndt Ret ugjerne) at give den ud. Hr. Etatsraad Collin har nu sørget for mig, saa at jeg nu kommer til Slagelseskole om en 10 eller 14 Dage. - Jeg faaer, frit Logi, Kost, Varme, Undervisning o.dsl. Ved Flid skal jeg stræbe at oprette, hvad som allerede jeg har forsømt ved Alder; og lige saa brændende som min Lyst er, skal min Taknemlighed være. - Men før jeg reiser derned, maa jeg nogenledes, godt eqvipere mig. - Adskillige Familier, som interessere sig for mig, have ædelmodige bidragede, ved lidt Penge, her til, for at jeg kunde see mig istand til at forskaffe mig det nødvendigste.

Da jeg havde den Ære, sidst, at tale med Dem, sagde De iblandt Andet: "At hvis De paa en anden Maade (end at subskribere paa min Bog) kunde hjelpe mig noget, De, da vil gjøre det med Fornøjelse, - Derfor vover jeg her at bede Dem om De ikke vil give mig et lille Bidrag til Hjelp til min Eqvipering.-

Hvis De ikke vil? saa haaber jeg dog, at De tilgiver mig min dristige Anmodning, og som De lovede mig ("at gjøre for mig hvad De kunde, ved Universitetet, naar den Tid kom!"). - Imorgentidlig vil jeg have den Ære at hente deres Svar.

Allerærbødigst

H.C. Andersen

[Udskrift:] Dr. Professor Møller, Brolæggerstræde 76

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 120-22)