Dato: 2. juli 1858
Fra: Elisabeth Jerichau-Baumann   Til: Jens Adolf Jerichau
Sprog: dansk.

den 2den Juli

1862.

Min elskede ven

Tak for Dit 3die kjærlige Brev! Det var som en frisk Luftning i Menneske­ørkenen. Jeg er tilmode som Storken der om Efteraaret længes at flyve over det blaae Hav, snart letter ogsaa jeg Vingerne, helst kom jeg strax — men Pinen skal holdes ud, det er først nu at Besøgene kan ventes. Ja Du kan tro det er rart! jeg gjør hvad et Menneske der har Villie Evne og Kjærlighed kan udrette!

Det er Meget, og dog kun som en Draabe i Havet her, og navnlig i denne Tid. HC Andersens Portrait vilde jeg helst igjen tage med mig ifald jeg kan. Reé kjøber sandsynligviis eet Billede af de tidligere til 400 Daler, dog er det ikke endnu afgjort. Jeg arrangerer alt det Andet paa det bedste inden jeg reiser hjem! Jeg venter mig noget af et nyt engelsk Bekjendtskab. Paa Lørdag faaer Du nye Efterretninger. Bare jeg havde Brevene fra Paget lev vel

[...]

Jeg følger slet ikke Bladene veed derfor ikke om de beskjæftiger dem med mine Ting, dog er der alletider et stort Sammen­stimmlen af Folk omkring H.C. Andersen og Foundlingchildren og Folk taler meget derom, men Kjøberne? Sørensen har dennegang værret heldig, men tænk, ikke engang Tidemann som har mindst 15 Billeder har solgt noget til dato. Endnu har jeg ikke ganske opgivet at faa solgt eet eller andet, men megen Haab har jeg dog ikke, underlig nok er det alletider gaaet mig saaledes at den sidste Tid jeg tilbringer paa et Sted er gunstig for mig. Men at jeg er alene her uden Dig er godt endog jeg har det uhyre svært, Du vilde ikke kunne have holdt det ud. Jeg er bleven ganske afpillet. Snart er jeg hjemme, alt inden i mig jubler, naar jeg tænker paa den Ro og Fred paa Kjærligheden som venter mig hjemme.

[...]

Tekst fra: Ny Carlsberg Fondet