Dato: 5. juli 1842
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

121. Fra E.Collin.

Huset kunde kaldes meget godt besat og Stemningen var favorabel. Schneider var temmelig middelmaadig, Jfr. Østerberg passabel, Phister moersom - han talte hæst hele Tiden, Gundersen ganske fortræffelig og Nielsen ligesaa. Den første Deel vakte ikke store Forhaabninger og gjorde mig, og vel ogsaa Publicum, lidt treven; dette tilskriver jeg deels Schnei­der, som der er meest beskjæftiget, deels det noget Brede han har at sige f. Ex. om den Have med Udkik til Skildvagten o.desl. Hans smukke Sang om at han har alle Lande i sin Have gjorde ikke den Virkning den skulde, da man neppe kunde forstaae ham. En Hovedfeil fandt jeg i de mange Vers til hver Sang, f. Ex. Jfr. Østerbergs, som trættede Folk; der kunde en Beklipning gjøre god Virkning. Ikke een Haand rørte sig under hele denne Deel, indtil den anden Have begyndte at spille, da Nielsen kom frem. Om det var ham eller den med ham samtidigt kommende Lynild, som den Aften var ualmindelig god, der saaledes rensede Luften, at Pub­licum aandede friere, veed jeg ikke; men der var en bestemt Overgang. Fra dette Punct affulgte Latter og Klap paa hinanden, indtil Slutnings­coupletten, hvis »Aa ja« af Phister gjordes saa comisk som muligt. Der­paa regnede der Bravo og Klap; da nogle Enkelte fandt at der endelig blev gjort for meget heraf, hyssede de, og saa klappedes der igjen, og saa­ledes vrøvlede de mellem hinanden. Resultatet er: at Stykket gjorde Lykke. Min Mening er, at det er livligt og moersomt, naar den første Afdeling forandres lidt, og naar Arrangementet forandres; Plankeværket stod saaledes, at man kunde see, det stod saaledes, for at man med eet Slag kunde slaae det om; Pigebarnet sad ikke i Pæretræet, men stod paa Plankeværket etc.

Hertugen og -inden af Augustenborg vare i den Kgl Loge; i Hofdame­logen kom Grevinde Elisabeth først til Deres Stykke.

Jeg fik Deres Brev med Schmidt; den, som ikke kjender Dem saa nøie, som jeg, vilde ikke falde paa, at det var skrevet blot for at huske mig paa at skrive Dem til om Pæretræet; saa godt var Hensigten skjult. Igaar var her Veddeløb; det er første Gang, jeg ikke har kjedet mig ved disse, thi jeg var der slet ikke.

Alle hilse. - Levvel!

Kbhn. d. 5 Julii 1842.

Altid Deres

E. Collin.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin