Dato: 10. juni 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 10 Juni 1842.

Kjære Hr. Cronholm.

De var da skrækkeligt kort i Kjøbenhavn forleden!I Da jeg hørte De var i Staden og søgte om Dem, seilede De allerede igien over Sundet! Jeg har jo slet ikke talt med Dem siden min orienta1ske Reise!

Jo, nu har De vel læst min Skildring af den? Bogen gaaer godt af, og jeg troer den vinder meget Bifald hos dem hvis Dom jeg sætter mest Priis paa. Siden jeg skrev den har jeg omarbeidet for Theatret mit dramatiske Digt «Agnete og Havmanden», der til en Sommer Forestilling hos Holst vil blive opført om en 14 Dage, dernæst har jeg skrevet en ny Vaudeville: «Fuglen i Pæretræet», i hvilken en stor Deel af Handlingen skal foregaa i et Træ. Alle vore Studenter, som vare i Sverrig ere aldeles opfylde af al den Herlighed og Opmærksomhed de har mødt i vort kjære Nabo Rige! De beklage kun, at de ikke saa levende kunde gjengjælde Deres svenske Brødre; jeg var gjerne kommet med, men ærlig talt, jeg havde ikke ret Mod dertil, da jeg sidste Gang blev saa særdeles smigrende og kjærligt modtaget, at jeg frygtede for vore Bladskrigere vilde have sagt jeg var gaat med for at faae lidt Hyldest igjen. - Imidlertid længes jeg meget efter at hilse paa mine svenske Venner og se det venlige Skaane og kommer derfor rimeligviis i Sommer lidt derover, først gjør jeg imidlertid et par danske Besøg til Danneskjolds paa Gisselfeldt, Finantsministeren Moltke paa Bregentved ligesom ogsaa en lille Flugt til Glorup og Breitenburg, De kjender vel lidt til disse Steder, det er en riig, herlig Natur; jeg længes ret efter at komme bort fra den qvalme By med al sin Kritikkagleri! Jeg maa hvile mig lidt ved Naturens Hjerte for at samle Kræfter til at synge for Venner og Uvenner, det første ville vi dog tilsidst alle blive, om ikke før, saa naar vi i en anden Verden faar Øinene bedre op for hinanden. -

Men jeg maa plage Dem med et par Spørgsmaal, eller rettere med en Commission; Sagen er denne, kongelig Skuespiller Hass besøgte mig forleden og bad mig høre sin Datter synge; hun er nylig kommet hjem fra Tydskland hvor hun under Sangerinden Ungers Veiledning har udviklet sin smukke, kraftige Sangstemme; hun har faaet Tittel af dansk Hof-Sangerinde og agter i Vinter at begive sig til Florentz, hvor hun endmere vil uddanne sig. Under sit Besøg hos Forældrene her i Kjøbenhavn, agter hun at give en Consert, men vilde ogsaa give en i Gøtheborg og dersom det kunde være indbringende een i Lund eller Malmø; angaaende dette sidste spurgte hun mig til Raads og jeg ved intet Bedre end at henvende mig til Dem med det Spørgsmaal, tror De at det er Tiden nu, til at give Consert i Lund eller Malmø? Vil en saadan nogenlunde kunde lønne sig? Gjør mig den Tjeneste at skrive mig et par Ord derom, Deres Mening i denne Henseende, men meget snart! - Jeg finder at hendes Stemme er stærk og smuk, hun synger med Smag og har meget dramatiskt Foredrag! - Rimeligtviis kan hun faae een eller anden fra vort Theater til at understøtte hende. -

Saa det var min Commission, jeg vender nu til en for Dem maaske interessantere Sag, jeg vil fortælle Dem lidt om denne Aftens Forestilling! Jeg kommer i denne Time lige fra Theatret hvor jeg har siddet, som halvkogt, det var Dandserinden Jomfr. Fjeldsteds Sommerforestilling, bestaaende af Baletten 1) Faust. 2) Perspektivkassen og Cracoviennen. Bournonville utførte høist characteristisk og genialt Mephistopheles Partie, Jomf. Fjeldsted var en yndig Grethe, der blev modtaget og meget aplauderet, Füssel var Faust. Perspektivkassen en Scene i vor Dyrehave skrevet af Hertz, Fru Heiberg var her en smuk Matrosgut, som viste en Perspektivkasse frem; Cracoviennen blev dandset af Jomfr. Fjeldsted; hun maatte under stor Jubel dandse den to Gange; efter hele Forestillingen blev hun fremkaldt, noget, som før ikke har fundet Stæd paa vort Theater, før i Aar, efter at Italienerne have været her. Bournonville blev saaledes ved sin Forestilling af Napoli fremkaldt, og saa Fjeldsted; jeg talte med hende strax efter, hun var lykkelig og glad! Det er deiligt at see lykkelige Mennesker, storartet at see et sandt Talent blive hyldet, thi det bliver just i Triumphen ydmygt og elskeligt, det føler at hvad der beundres hos det, er kun Guds!

Naar De skriver mig til, og det skeer vel i næste Uge, da siger De mig om Deres eget Velværen og om mine andre skaanske Venners.

Jeg længes meget efter at komme paa Landet, jeg trænger dertil! Gaar alt mig efter Ønske, da vil jeg om et par Aars Tid gjøre en lille Tour til Spanien! Jeg har ingen Ro, jeg synes jeg dog maa gjennemblade en Fjerdepart af den store Verdens Bog før vor Herre sætter mig i en høiere Classe hvor jeg skal studere den himmelske! Hils den fortræffelige Strandberg (Talis QUa1is). det var smukt af ham at han skrev mig til, han skal i næste Uge faae et langt Brev fra mig I Seer De Lindblad, da Tak ham meget for den Musik han havde tildelet mig!

Lev nu vel

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm