Dato: 27. marts 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Antoine Genevay

Kjære Hr Genevay!

Paa Deres egen venlige Opfordring sendte jeg Dem før Juletid, forrige Aar, et par Smaahistorier til et fransk Maanedskrift, jeg sendte dernæst i Udhængs Ark min nyeste Digtning ”Dryaden”, den jeg troede vilde aabne mig Interesse for det franske Publicum; senere har jeg sendt Dem samme Bog i tydsk Oversættelse, jeg har skrevet et par Breve til Dem, vor Ven Grosserer Melchior har i en Skrivelse til Dem berørt samme Sag, men ikke et Ord har jeg hørt fra Dem. Jeg maa frygte at De er syg; var de reist fra Paris maa jo Brevene være sendt efter Dem. De er kommet mig saa elskværdig og venlig i møde at jeg slet ikkekan udfinde Grunden til Deres Taushed, derfor skriver jeg endnu engang og beder om snart at modtage et Par venlige Ord fra Dem. ”Dryaden” er nu for flere Uger siden udkommet i New York og derpaa i London, paa begge Steder, ligesom i Tydskland og her i Danmark er den modtaget med stor Erkjendelse jeg vil blive meget lykkelig om jeg snart ved Dem kunde høre det samme fra Frankerige.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Mikrofilm 82,146-47)