Dato: 16. maj 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Alexander Baumann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 16 Mai 1842

Kjære Ven!

Dette er det fjerde Brev jeg sender Dem, men om dette er jeg temmelig forvisset at det kommer i Deres Hænder, naar det nu er skeer skriv mig da til at jeg kan vide hvilke Bøger De har erholdt.

Overbringeren af disse Linier er een af mine Venner Carl Borgaard, der ikke alene med megen Smag har overført flere fortrinlige fremmede Arbeider paa dansk Grund, men præsenterer et Par Originale "Hulen i Kullafjeld" for at nævne et Exempel. Jeg tillader mig at præsentere ham for Dem, han vil selv kunde anbefale sig! Allerede tidligere var han i Wien og er nu en Beundrer af den kjære Keiserstad og det gemytlige Folk der! Han kjender flere Litteratører; men ikke Forfatteren til "De to Læger"; da jeg ikke efter Løfte fik Stykket, saa lad nu ham paa mine Vegne læse det! Han vil udførlig og ganske friskt kunde give Dem Underretning om Livet i vor Litteratur, og kan min Personlighed, som jeg smigrer mig, med interessere Dem, ved han god Besked om min Skrivevirksomhed.

Han har min nyeste Bog, en Digters Bazar, den vil om nogle Maaneder komme ud paa tysk og jeg har alt skrevet til Vieweg, Boghandleren, at han besørger et Exemplar til Dem. Der staaer i den Bog ogsaa nogle Billeder fra Wien. De kan troe jeg tidt, i stille Eensomhed tænker paa vort korte Møde! naar De faaer dette Brev flakker jeg om i Danmark; deels i Sjælland hos vor Finants-Menister Moltke paa det rige Bregentved; hos Familien Danneskjold, eller i Fyen paa Glorup paa en gammel ridderlig Gaard, af hvilke vi have mange; eller i Holsten paa Breitenburg; et Sted de kan læse om i min Bazar, men hvor jeg er kan De troe at De og de mange kjære i Wien foresvæve mig! Hils Familien Gevays, den nydelige Datter ikke at forglemme; tryk Grillparzer trofast i Haanden, den kjære, store Sjæl! siig ham hvor kjær han er mig. - Seer De Fru von Weissenthurm og Castelli da hils dem ikke blot fra mig, men fra Øehlenschlæger, der ret kjærligt erindrer sig Dem, og har paalagt mig ved første Leilighed at bringe ham i Deres Erindring! Øehlenschlæger har skrevet en smuk ny Tragedie: Dina, der dreier sig om vor historisk berømte Corfitz Ulfeldt!. Ingemann har udgivet en interessant Roman "Kunnuk og Naja eller Grønlænderne" hvor Scenen er i Grønland. Den unge talentfulde Paludan Müllers seneste Arbeide er en versificeret Digtning Adam Homo; Hverdagshistoriernes Forfatter har skrevet en mindre heldig Fortælling "Kjær og nær" Hauch en Tragie Svend Grathe somikke har behaget paa Scenen, men er interessant at læse; min Bog "en Digters Bazar" er det yngste Arbeide af dem alle og beskjæftiger i denne Tid Gemytterne. Imidlertid har jeg ret et andet Produkt under Fjederen, det er en dramaatisk ubetydelighed, der er bestemt til Opførelse paa det kongelige Theater ved Sommerskuespillene, en Baggatel, som kaldes "Fuglen i Pæretræet". Paa Landet vil jeg arbeide paa mit store dramatiske Digt: Ahasverus, som jeg slet ikke har opgivet, som de nordtydske Aviser fortæller. Ser De Bäuerle, da hils ham, skjøndt han ikke var saa net at indfinde sig ved det aftalte Møde. Hans Ugeblade er det eneste Wiener Blad vi have i Kjøbenhavn. Lad mig nu see de skriver mig til, jeg boer i Hotel du Nord i Kjøbenhavn, paa to Dage har jeg Brev fra Wien. Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus