Dato: 2. august 1875
Fra: Moritz Gerson Melchior   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 2 August 1875

Kjære Herr Etatsraad Collin!

Jeg modtog Deres venlige Linier og da det naturligviis interesserer Dem at vide hvorledes Andersen har det skal jeg i al Korthed kun sige, at hans Tilstand ganske vist er over ordendetlig betænkelig, men dog ikke af den Natur at Lægen kan sige noget om, at Opløsningen er nær forestaaende. Skjøndt han er fri for Smerter og altsaa paa en Maade føler sig bedre end tidligere / saa tiltager Matheden og Døsigheden stadigen, og i de sidste 3 Dage har han maattet holde Sengen. Hvor naar en Krise indtræder er ikke godt at sige i Fald han skulde dø skal jeg uopholdelig sende Dem Telgram, og jeg har bemærket at Prof. Hartmann er forberedt paa at foretage de fornødne lovlige Skridt. Med venlig Hilsen til Deres kjære Frue og til Dem selv. Deres Dem hengivne og ærbødige

Moritz G. Melchior.

Tekst fra: Solveig Brunholm