Dato: 16. november 1821
Fra: J.P. Dahl   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.

Underdanigst Promemorie!

I den Tid jeg har været ved Theatret som Chorist, har min Opførsel vist til alle Tider været saadan, at hverken mine Foresatte eller Personalet har kunnet i nogen Henseende havt mig noget at bebrejde, saa meget mere paafaldende og højst ubehageligt for mig maatte det være, da jeg Torsdag den 8de d.M. saavel paa Syngeskolen blev af Hr. Brandt overfuset med Uqvemsord, som siden efter, ved min Nedkomst i Porten, af ham slaget og var maaske bleven værre mishandlet, hvis ikke Andre havde styret hans Hidsighed. Da det letteligt kunde synes, at jeg ved min Taushed havde mig selv at takke derfor, og da tillige min Fremtids Sikkerhed og Fred fordrer det, maa jeg udbede mig den Bevaagenhed af den høje Direction, at bemeldte Hr. Brandt bliver foreholdt det Urigtige i sin opførsel imod mig.

Kjøbenhavn d. 16. Novbr. 1821.

Underdanigst J.P Dahl.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost