Dato: Maj 1822
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik VI
Sprog: dansk.

I Slutningen af næste Maaned vil udkomme en Samling af Digtninger under Titel af: Ungdoms Forsøg, 1. Deel, indeholdende: Prolog, Gjenfærdet ved Palnatokes Grav, en original Fortælling, og Alfsol, en original Tragedie. -

Blottet for al Understøttelse til at kunde studere; som er nødvendigt, da det ellers, vil være umuligt at kunde hæve sig til et værdigt Standpunkt; nødsages jeg til (i en Alder af 17 Aar) at udgive mit første Arbeide, i Haab om derved, at kunde fortjene Lidet, da den Hjælp som adskillige ædelttænkende Mennesker yde mig, neppe kan strække til det Nødvendige. -

I en Alder af fjorten Aar forlod jeg min Fødebye odense og reiste til Kjøbenhavn, hvor jeg var fremmet og ubekjendt for Alle, for om muligt at blive ansat som Elev ved det kongelige Theater, som jeg da ogsaa blev, men uden Gage. - En 3 Aar glede desværre bort for mig herved, da jeg ikke havde Forstand nok til at ofre Tiden til mig mere nyttige Studeringer, og tillige haabede at faae en lille Understøttelse fra Theateret. - Jeg indleverede da til Directionen, et yngere Dramatiskarbeide af mig, med Ønske at faa det opført, og da forlade Theateret og studere. - Men Censorerne sporede der i, paa adskillige Steder, Mangler paa nødvendige Forkundskaber, som den uoverbærende Deel af Publikom vel ikke vilde see gjennem Fingre med, og skrev da blandt andet, da Stykket blev mig tilbage sendt. -

"Særdelis kjært vilde det være Dem, hvis dette Vink matte formaae det unge Menneske til at søge, og hans Venner og Velyndere til at forskaffe ham den Veiledning, uden hvilken den Bane, han saa ivrig higer efter at betræde, stedse vil og maa blive ham lukket."

Dette modnede min Beslutning at forlade Theateret og alvorligt at ofre mig til Studeringer. - Hvorfor jeg nu den sidste Juni gik derfra efter Directionens Ønske, og begyndte at studere, i Haab om at kunde tage min 1ste Examen om en 3 eller høiest 4 Aar. - Da jeg saa siden, ved Informationer vil kunde erhver det nødvendige, til en bedre og lysere Udsigt aabner sig for mig. -

I nærværende Tid er jeg blottet for Alt, og udgiver derfor mit første Forsøg

[Herfra kun i mikrofilm:] Deres kongelige Maiestæts Faderlige Godhed for enhver Undersaat og Kjærlighed for ethvert ikke uheldigt Anlæg har givet mig Mod til at anmode Deres kongelige Maiestæt * om at tage nogle Exemplarer eller yde mig en lille Hjælp, hvofrved jeg kan betale Bogtrykkeren, da jeg uden dette, maaskee som Forlægger maa lide Tab og da intet fortjene hvor ved jeg kan naae mine Ønskers Maal.

[Tilføjelse ved *] Jeg sætter min Liid ganske til Deres kongelige Maiestæts Naade.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost