Dato: December 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian VIII

[Dedikation i Ahasverus]

Min ædle elskede Konge Christian VIII

I den engelske Marine gaar der gjennem alt Tougværket, smaat og stort, en rød Traad, som antyder, at det tilhører Kronen; gjennem det menneskelige Liv i det Smaa og i det Store, gaaer en usynlig Traad der viser vi tilhører Gud. Historien har den samme Aabenbaring; hvert Aarhundred bærer, som en Bølge Menneskeslægten nærmere Fuldendelsens Kyst. Dette det Guddommeliges evige Liv og Seier har jeg søgt at udtale i disse Blade, maatte Deres Majestæt heri see nogen Dygtighed hos mig, det er en ny Vei min Musa gaaer, da vil jeg være uendelig glad.

Gud glæde og bevare deres Majestæt!

af hele min Sjæl tro og hengivne

i allerdybeste Underdanighed

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter