Dato: 2. april 1842
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbh. den 2den April 1842.

Jeg vil saa gjerne være den Første der idag bringer Dem en Lykønskning paa Deres Fødselsdag min kjære Broder Andersen, derfor flyver min Brevdue saa tidligt fra Hjemmet. Endskjøndt jeg i dette Øjeblik intet Ønske har for Deres Fremtid der afviger fra det saa ofte udtalte: den højeste Konstnerhæder for Broderen ! saa er der dog endnu en god Bøn for Dem i mit Hjerte. Vi ere gode Venner ikke sandt ! og ville altid vedblive at være det, selv naar der undertiden er noget hos mig der trækker Broderens Pande i Rynker, eller engang imellem noget hos ham som jeg ikke ganske forstaar. Der var en Tid i Vinter da alle de sørgmodige Træk der undertiden leirer sig paa Deres Ansigt, havde forladt det, disse Træk havde for kort siden paany indfundne sig, men da jeg sidst saae Deres Ansigt, var det igjen lysere, gid det maa vedblive at være saaledes. Naar De undertiden slet ikke seer glad ud vilde jeg saa gjerne sige Dem nogle venlige Ord, men mundtligt har jeg ikke Mod dertil, og jeg har ogsaa ofte saa liden Tillid til disse Ords Kraft.

Det er første Gang at jeg tilbringer den 2den April i Deres Nærhed, og jeg har ret glædet mig ved denne Tanke; men det er som om jeg aldrig ublandet torde glæde mig til noget. Vi fik igaar Efterretning om at Janes Forkjølelse er bleven til en Feber, og hun har nu ligget i en tolv Dage. De kan nok tænke Dem hvor bekymrede og ængstelige Moder og vi Alle ere.

I medfølgende Æske ere nogle Kryds som jeg har moret mig med at sy til Dem, og som De ret vil glæde mig ved at bære . Gid nu denne Herrepynt, som "jeg har Sands for" , ogsaa maa behage Dem.

Levvel, see vi et Glimt af Dem idag, jeg har aldrig seet Dem paa Deres Geburtsdag. Kan De komme lidt herhen veed De at det vil glæde

Deres Søster Jette.

Moder og Line sende deres bedste Hilsner og Lykønskninger.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Henriette Hanck 1830-1846.