Dato: 3. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjælskjør den 3 Juni 1870.

Kjære Fru Koch!

Imorgen, Fredag, er det netop 14 Dage siden vi vare samlede i Deres hyggelige Hjem; jeg folod Kjøbenhavn med Morgentoget om Lørdagen og var allerede paa Basnæs før kl 12 om Middagen, Skoven stod deilig grøn, Æbletræerne blomstrede, men det var koldt Veir og har saa temmeligt vedblevet at være det. Strax da jeg kom, hørte jeg Kukkeren og spurgte den da efter gammel Skik: "hvor mang Aar skal jeg endnu leve?" og den kukkede kun to Gange, det syntes jeg ikke om og bad den være saa god at kukke om, og saa kukkede den strax, nok saa høflig, 12 Gange. Det lod sig høre! Dagene flyver hen, just ved deres regelmæssige, eensomme Gang. Efter min MorgenKaffe tilbringer jeg Formiddagen med at / skrive Breve og saaledes at afbetale en Deel af min store Brevgjæld til Venner i Ind- og Udlandet; efter Frokosten læser og spadserer jeg; saa kommer Middagen og det saa seent at der kun er lidt Tid paa Aftenen til at kunne læse høit, det Fru Scavenius gjerne hører. Jeg har imidlertid dog opskrevet og gjenfortalt et Par af vore smukkeste Folkesagn som jeg vil give til riverside magazine i Nev-York. I dag er nok et Festmaaltid paa Klampenborg for vor Landsmand derovre fra, Hr General Christensen; havde jeg været i Kjøbenhavn var jeg taget med, jeg har nu, da jeg ikke er der, sendt ham en Hilsen ved Telegram. - Fra Basnæs tager jeg nogle Dage over til Holsteinborg og derfra, muligviis, til Frijsenborg. Familien Melchior er nu i Ems / og klager over at det der er saa koldt. Grosserer Melchior havde det Uheld paa Skibet over til Marseille, at han ved et Fald stødte Hul paa sit Skinnebeen; jeg vil imidlertid haabe at det ikke bliver saa langvarigt med Helbredelsen, som det var med mit Beens. Nu forlader vel den kjære Henny London, eller er allerede reist derfra, send ham hjertelige Hilsener fra mig; det samme vil De ogsaa gjøre i Hjemmet, hilse Børn og Børnebørn; forleden drømte jeg om lille Inger, det var første Gang; hun var i Drømmen saa veltalende, som jeg ellers aldrig har hørt hende. De vil hilse Deres Broder og Familien i Rosenvænget. I Juli kommer Melchiors hjem og fløtte ind paa "Rolighed"; vil Gud, saa kommer jeg ogsaa der og det i flere Uger. - Ministerskiftet fulgte jeg med stor Interesse, man kunde forud ikke vide hvem man fik. - Glæder de mig med / Brev, da veed De at samme sendes over Skjælskjør til Basnæs; er jeg ikke der da veed dog altid Postmesteren Beskeed om hvor jeg er at finde. Smukke Roser fra Drivhuset dufte i min Stue, Alt udenfor er forfrisket af Regnen, Solen skinner ind til mig, et Par Seilere seer jeg langt ude paa Søen nær Laalland, det er Situationen medens jeg skriver.

Vil De sende Konferentsraad Hauch en venlig Hilsen fra mig og som sagt, selv ikke blot tænke paa at glæde mig med et lille Brev, men ogsaa at sende det.

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm