Dato: 26. januar 1869
Fra: I. C., Jacobsen   Til: Carl Jacobsen
Sprog: dansk.

d 26 Januar 1869

Kjære Carl !

Jeg har med stor Interesse læst det förste Afsnit af din Rapport om Maltgjöreriet i Skotland. Det er desværre ikke nogen ugrundet Klage, at der er saa mange knækkede Korn i x) det danske Bÿg, især i dette Aar. Jeg maa derfor cassere mange Partier af det iövrigt smukkeste Bÿg. Det er Maskintærskningens Skÿld. Derimod har jeg ikke bemærket, at de halvgjennemsigtige Kjerner spire anderledes eller give mindre spröd Malt end de, der ere mere hvide og melede i Brudet, naar man kun lader Bladspirene gaae langt nok tilbage, omtrent 3/4 af Kjernen. De omtalte Korn ere ganske vist ikke mere æggehvideholdige end de andre, der ere voxede paa samme Agne, men deres særegne Beskaffenhed hidrörer sikkert kun fra en mindre Grad af Modenhed.- Man höster hos os sædvanligt Bÿgget temmelig tidligt, hvorved det bliver lÿsere i Farven og mere tÿndskallet. I sidste Aar standsede Vegetationen meget brat paa Grund af Heden og Törken, det blev, som man siger, skollet af Solen og derfor er på langs x) Jeg siger som de Fleste med Molbech det Bÿg, ikke den Bÿg
s. 2
der i Aar saamange "Skolmodne" Kjerner deri. Hos mig spirer det dog fortræffeligt og er færdigt i 8-9 Dage. Det faaer i Reglen 80 timers Udblödning, men bliver saa strax spredt paa Loftet og ligger ikke i cauch; det bliver heller ikke stænket. Temperaturen holdes i den hidsige Periode, 5te-6te Dag paa 14 R og stiger senere til 15-16 (gradtegn).- For saavidt muligt at undgaae Muggenhed i de brudte Korn, giver jeg det rigelig Ventilation og holder Grödemaltet i noget tÿkkere lag, for at vedligeholde den fornödne Varme. Stöbvandet bliver hos mig kun fornÿet 1 Gang daglig i de sidste Dage, men det friske Vand bliver indladet i det ene Hjörne og Udlöbet er i det modsatte og Udlöbshanen lukkes ikke för det friske Vand begÿnder at strömme ud. Naar dette ikke forslaaer til at holde den ilde Lugt borte af Stöbet, giver jeg det sidste Gang frisk Vand kort för det skal löbe tört. Mit Vand er fri for organiske Bestanddele. men temmelig kalkholdigt og gibs holdigt, hvilket ikke Skader.-
s. 3
Ere alle de forskjellige Bÿgsorter, der bruges hos Younger af 2 r. Bÿg eller ere de tildeels 4 r. eller 6 radede ?-------

Da Du har omtalt de Meddelelser, Du jevnligt har gjort Bourgeois, har jeg længe ventet at see, at han havde benÿttet dem til en eller anden Artikel. Nu seer jeg af dit Brev at det er skeet og det skal fornöie mig at læse din Afhandling, naar det Nummer, hvori den findes med det Förste kommer hertil. Dersom jeg skrev Fransk med tilstrækkelig Lethed og hvis jeg havde havt Tid, havde jeg flere Gange havt Lÿst til at sende ham en Artikel om mine Erfaringer. Nous verrons peut-être plus tard.- Prisen paa mit Øl blev forhöiet til 10 rdl i Efteraaret, da Bÿgpriserne, langtfra at blive billigere end ifjor, tvertimod bleve höiere.

Dersom jeg ifjor havde vidst, at det dog vilde blive nödvendigt, at forhöie Prisen i Aar, havde der været al Anledning til allerede at gjöre det dengang, men man maa jo handle efter Sandsÿnlighedsberegninger.
s. 4
Nu er Actieselskabet for Aldersro Brÿggeri oplöst og Grosserer Owen har overtaget det Hele for 45%.- For tiden troer jeg ikke, at han brÿgger andet end ordinairt hvidt Øl, men saasnart det vil være Mere end det Allertarveligste at fortjene ved baiersk Øl, vil han sandsÿnligviis atter forsöge paa at kile sig ind ved at give Rabat underhaanden.

Jeg og Heymann maae derfor holde vor Priis saa lavt, at Owen ikke kan undersælge os, hvilket nu er ham umuligt, uagtet Prisen er 10 rdl pr Tönde.- Endelig have vi i de sidste Par Uger faaet saamegen Frost, at jeg har kunnet optage Iis - dog kun 2 à 4" (tommer) tÿk.- Veiret har hidtil været saa mildt, at jeg har maattet svale med Iis endnu efter Nÿtaar og alle mine Iis Beholdere vare næsten tomme. Det var derfor paa höie Tid, at der kom nÿe Iis og jeg har allerede faaet saa meget, at jeg kan hjælpe mig for i Aar, men jeg haaber, at faae alle Beholdere heelt fulde, saa at jeg har Forraad for 2 Aar.- Da det endnu kun er en forholdsviis ringe Deel, der
s. 5
er fÿldt i de sidste Sommerkjeldere, medens Veiret var saa mildt - 3 à 4 R - haaber jeg, at det ikke har nogen Nöd med Øllets Bevaring, især da jeg herefter kan holde Kjelderen paa 0 (gradtegn) og har saamange Afdelinger, at jeg kan fÿlde meget langsomt i hver enkelt.-

___________________________

Paa Fredag skal jeg have mit sædvanlige Rigsdagsselskab, hvor jeg bl.A. seer Prof Clausen og Höyen, David, Jonquières, Tuxen, Capt. Hammer osv. Marstrand og H.C. Andersen gik jeg derimod glip af.-

Ved den Leilighed skal den Portvin og Sherry, Du har sendt mig, gjöre Honneurs . Der bliver som sædvanligt Musik fra Galleriet, hvoraf jeg har forlangt en god Deel af Mozart, hvis Trÿllefløite jeg glæder mig til at höre imorgen.- Politiken har nu saa lidet Interessant og Glædeligt at jeg foretrækker, at give mine Fester et overveiende æsthetisk Præg, hvilket ogsaa sÿnes at falde i mine Gjæsters Smag. Det fornöier mig at Du skal paa Skotsk Bal paa Fredag. jeg haaber, at det ikke er lutter Brolæggerjomfruer, Du faae at dandse med!
s. 6
De nÿdelige skotske Misses skulde vide hvorledes Du omtaler deres Födder!

Lev vel !

Din J.C. Jacobsen

P. S. Jeg modtager her i Brolæggerstræde, i det Øieblik jeg vil bringe dette Brev paa Posthuset, dit Brev fra i Tirsdags hvorpaa jeg skal svare en af det förste Dage.- Nu har jeg kun Tid til at tilföie denne Eftyerskrift og at lægge en nÿ Convolut om Brevet.

Din J.

Tekst fra: Carlsberg Group