Dato: 19. februar 1880
Fra: Louis Hasselriis   Til: Johanne Luise Heiberg, f. Pätges
Sprog: dansk.

Den 19 Februar 1880.

Kjære Fru Heiberg!

Nu staar min Statue af H.C. Andersen færdig i mit Atelier i det livfulde Ler, og det vilde være mig en stor Glæde om De vilde komme ud see den førinden[!] den gaaer over til det døde Gibs.

De ved at jeg paabegynde den første Skitse til den med den Modellerpind De forærede mig Julen i Rom,og med hvilken De som ung Pige selv havde forsøgt Dem i Billedhuggerkunsten, og over hvilken De havde "lyst Velsignelse" for Fremtidsarbeiderne, "men som trods dette, dog maatte friste saa haard en Skæbne ved Konkurensen[!] her i Kjøbenhavn.

Men jeg troede paa den lyste Velsignelse, og det holdt Modet oppe, og øgedemin Energi, som da ogsaa førte til, at jeg modtog Bestilling paa Statuen fra Odense Komune[!], - og nu staar den færdig. -

Selv synes jeg at have Grund til at være ret godt fornøiet med Resultatet. - Men man kan ikke dømme i sin egen Sag, derfor beder jeg Dem om at komme og dømme om jeg har vidst at benytte den opmuntrende Gave fra Dem, paa den rette Maade.

Jeg glæder mig til Deres Komme og til at høre Deres Dom, der vil blive, som altid, venlig og human. - For Gavebrevet, hvori Modellrpinden[!] laa, og for det Resultat hvortil det foreløbig har ført, bringer jeg Dem min hjærteligste Tak, og beder Dem være forvisset om at jeg skal vide at bevare den, saavel som alle de der knyte sig til Deres Gjestvenlige[!] Hjem.

Af saadanne skjønne Minder forme Kunstnere deres Værd ligesom Bierne, Vox og Honning af Blomsterstøv.

I Haab om at Veiret idag eller imorgen vil bedre sig saa at De tør vove Dem ud i Bredgade 33 og begeistre mig med et Besøg, er jeg med udmærket Høieagtelse Deres Hengivne

L. Hasselriis.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus