Dato: 30. april 1875
Fra: Louis Hasselriis   Til: Johanne Luise Heiberg, f. Pätges
Sprog: dansk.

Rom den 30 April 1875.

Indlagt har jeg den Fornøielse at tilsende Dem Fru Heiberg nogle Fotographie efte rmit Udkast til H.C. Andersens Monument. De skjenkede det saamegen Interese da det ikke var længere fremskredet end at det kunne udtrykke Tanken, saa det nu, da det tillige har faaet noget Form, er mig dobblet kjært at tilsende Dem det,og at kunne tilføie at det for Størstedelen er udført med den Modellerpind, De forærede mig til Jul "og som der er lyst Velsignelse over til de nye Værker." - En rigtig Kunstkjender vil ogsaa strax ane noget saadant. - Vilde nu Folk hjemme, se paa det med ligesaa venligsindede Øine, som de have her, vilde jeg mulig kunne gjøre mig Forhaabninger, isærdelshed da Vilhelm Bissens Overslag over Udgifterne ved Støbning i Bronce viser at det vil kunne conkurere[!] uden at overstige den som Komiteen haaber at komme til at disponere over. Vel vil jo nok min Fortjeneste i Penge, kun blive meget ringe, men jeg motte [!] saa søge om at faa desmere i Glæde og Ære. Jeg vedlægger tillige nogle Fotographier efter andre Arbeider, som jeg beder Dem venligst modtage. Den lile Dreng med Duerne har jeg endnu ikke faaet fotographerert; naar jeg faaer det, skal jeg nok sende det. De hjap mig saa godt, til selv, - og til at lade Drengen faa det rette Syn paa hvad det kommer an paa, saa De Fru Heiberg har stor Part i den Fornøielse jeg har af ham: Derfor bringer jeg Dem hjertelig Tak.

Enhver Meddelelse fra Salerno og Sorent som Deres Døttre i deres friske og venlig[!] Breve have sendt her til Rom, have været Mollerup og mig hjertelig kjærkomne, men dog særlig dyrebare have de været os, naar de bragte meddelelse om at De kjære Fru heiberg følte Dem raskere og sterkere, og lad mig sluttelig udtale som mit inderligste Ønske, at saadanne Meddelelser i mang[!] Aar maa kunne sendes fra Syden til Norden, og hjemmefra herned til de mange sommed den inderligste Taknemmelighed føle hvor u[e]ndelig megen Tak de skylde Fru Heiberg.

Med venligste Hilsener til Deres Døttre, forbliver jeg altid med udmærket Højagtelse

Deres Hengivne

L. Hasselriis.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus