Dato: 6. maj 1875
Fra: Johanne Luise Heiberg, f. Pätges   Til: Louis Hasselriis
Sprog: dansk.

Sorrento D 6 Mai 1875

Kjære Hr Hasselriis!

For et Par Dage siden modtog jeg Deres elskværdige Brev, og igaar Fotographierne. For begge Deele er jeg Dem meget forbunden, og det har i høi Grad interesseret mig at see Dereres skjønne Composition af Andersens Statue. De smaa Geniers Grouperinger ere hiøst yndige og livlige i Form og Bevægelse. Andersens Figur og Holdning er ogsaa ligt, Hovedet maa vel have lidt mere Portrætlighed, en face, og fra begge Sider tager Groupen sig fortræffelig ud. Bagfra synes mig at den staaer noget monotont. Den lange Ryg og de to Arme, som sees eens fra Skulder til Albuen giver Rygpartiet synes mig - noget Tørt og Fattigt. Andersen bruger saa meget at gaae med et af de uldne Tørklæder, som Herrerne ofte vikle om Halsen, lod det sig ikke gjøre at et saadant hang let og løst foran, og en af Enderne kastet let over den ene Skulder ned af Rygen, og derved skjulte den ene Arm og brød den lange Rygflade? Ja, tag mig ikke dette Forslag ilde op, som maaskee aldeeles ikke kan bruges, men huske paa at det kommer af at jeg virkelig finder den hele Idee saa skjøn at jeg ikke kan holde den lille Indvending tilbage.!

Mine Tre og jeg tale ofte om Dem og have tidt savnet Deres Humeur og Evne til at bringe Liv tilveie. Men De har jo den Feil, at De helt og holden er Romer, saa der ikke er megen Udsigt til at vore smaa gemytlige Aftener ville kunne gjentage sig. Ikke i Rom hvor vi ikke er, og ikke i Kjøbenhavn hvor De ikke er; det er altsaa Erindringen der maa paatage sig at bevare og vedligeholde hvad vi alle have glædet os ved. Engang maa De vel vende tilbage til Fædrelandet, husk da paa at det vil være os alle en Glæde at sige Dem et hjerteligt Goddag.!

Deres hengivne !

Johanne Luise Heiberg!

Til Hr Billedhugger Hasselriis!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus