Dato: 11. maj 1831
Fra: Augusta Söeborg   Til: H.C. Andersen

Odense den 11te Mai 1831.

Gode Andersen!

Tilgivelse, ja atter Tilgivelse for min lange Tavshed! det er dog og ærgerligt, at alle mine Breve skal begynde med den Strophe! - men Herre Gud, De ved engang at jeg er en Synderinde, for Gud og min Correspondent. - Blot jeg kunde faae Dem overbeviist om at det intet er mindre end Mangel paa Interesse for mine Venner! - At jeg ellers i en 14 Dage har været Patient, er Sandhed, og virkelig ikke oplagt til at skrive! - men derimod kan De troe jeg har tænkt paa det lykkelige Menneske, og det ikke sjelden! - ja tilvisse regner jeg Dem blandt de Lykkeliges Tal, som skal see en Verden udenom Dem! - Thi skjøndt denne Reise som Udenlandsreise ei bliver af de lange, saa dog lang nok for at give Dem en ret levende Idee om Naboriget, dets Mennesker, og Skikke; jeg formoder De ret vil nyde de herlige ærlige Tydskere! - jeg for min Deel hænger med Liv og Sjæl saavel ved Sproget, som ved National-Aanden; jeg har kjendt, og omgaaedes mange tydske Familier; og et af mine høieste Ønsker, var engang at bereise det herlige Tydskland! men her kommer igjen det stakkels Fruentimmers indskrænkede Liv - vi nyde dog kun Livet halvt - - ! - Jeg vil dog haabe at disse Linier endnu træffe Dem i Byen! - jeg har saa nøie passet paa om De har staaet i Dagen som udpasseret! - Vi Alle, uden Undtagelse, ønske Dem af Hjertet til Lykke til denne forestaaende Tour! det er lidt andet at gratulere til, end til en Fødselsdag! dette møder Mennesket eengang, høist to Gange i hele livet; Fødselsdagen derimod hvert Aar! - jeg længes ivrigt efter en Beskrivelse naar De vender tilbage, over hvad De har seet, og hørt! - rigtignok har man saa mange Beskrivelser over den Deel af Tydskland, at man kan blive ved at læse, læse og læse - men egentlig vil det blive det Indtryk det har gjort paa Dem, som vil interessere mig, og saa længes jeg efter at see, hvorledes høistærede vil tage Dem ud som Reisebeskriver, det er en egen gengre! -

De havde en brillant Fødselsdag gode Andersen! - kunde jeg saaledes faae Thomas Moores Værker, saa vilde jeg gjerne underkaste mig at have Fødselsdag naar det skulde være! - ja som sagt De er Lykkens Skjødebarn! - men derfor maae De heller nu ikke blive høiere (notabene i en Forstand), eller kan Fortuna ikke længer have Dem paa Skiødet! - Lad for Guds Skyld al Grillerie fare! De har Lov endnu i en Række af Aar at see Livet med dets brillianteste Farver, hold fast ved dette uskatterlige Gode, (jeg har (desværre) og kjendt det;) tids nok kommer de alvorlige Bekymringer, som man ikke saa gjerne man saa vilde, kan vælte fra sig! - Men, den største Kunst er virkelig, at afvinde Livet alle dets Behageligheder, og sande Glæder, notb: paa den rette Maade; - og saa varme sig ved Erindringen, naar de gamle Dage kommer! - - - Min Moder er Gud skee Lov rask! - og beder meget hilse! - Alle Hancks iligemaade, baade med Befindendet, og med Hilsenerne. Fra Deres Moder gode Andersen de hjerteligste Hilsener - hun er meget bekymret for at hun ikke saa længe har havt Brev fra Dem! jeg kan ikke bedømme det, thi jeg veed ikke naar De skrev hende sidst til! men lad hende endelig faae Brev inden De reiser! thi ellers bliver hun ikke at trøste! - Nyt at melde Dem fra dette Hundehul, er ikke Umagen værd! dog eet Comtesse Moltke som var hos Stiftprovsten Müller er blevet forlovet med Liutenant Moritzen! de to Mennesker har sukket for hinanden i 12 Aar! - at Kongen og Printzen komme veed De bedre end vi. - de eligerede Mænd her have hverken Rist eller Roe Nat eller Dag, for at udfinde Maaden de skulde modtage Landets Fader paa! - De Krähwinkler! - Nu lev vel! - Deres to Breve blev strax besørget! Reis nu lykkelig! Gud give Dem et godt Helbred underveis! - Sandsen til at nyde og bevare hvad De ser kan vist ingen have bædre end De, Lev vel!

hengivenst Augusta S.

S:T:

Hr. Chr. Andersen.

Candidatus philos. Store Kongensgade No 33 i Kjøbenahvn. frit.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (kopi Rigsarkivet, SB 5591-94)