Dato: 28. april 1832
Fra: Augusta Söeborg   Til: H.C. Andersen

Odense den 28" April 1832.

De troer da fuldt og fast at mit gamle Venskab for Dem er udslukt? - nei min gode Ven det er ingenlunde Tilfældet! - mit Sindelag mod mine Venner er og bliver det samme under enhver Forandring i Livet! - selv da naar mit eget Jeg ikke meer er det samme; dette Sidste har just været Tilfældet hele Vinteren indtil Dato, derfor min Tavshed - men mine Venskabsfølelser ere ubeskadigede skjøndt Stormen stærkt har forulempet Ligevægten i mit Humeur. Jeg er blevet mange Aar ældre, siden vi sidst saaes, aldrig havde jeg troet, at mit lykkelige Humeur saa let kunde være nær ved at bukke under som i Vinter; gid jeg blot maatte gjenvinde det for en Deel igjen thi ellers er Livet mig af saa liden Værd! - det er Gud skee Lov ei almindeligt at Mennesket i min Alder gaaer saa meget igjennem som jeg alt har, hidentil har jeg formaaet at staae opreist og temmelig (see Convolutten) fattet seet min jordiske Lykke ligge dybt knuust og begravet - men det falder mig tungere jo ældre jeg bliver, og dobbelt ærgrer de Chikaner mig som Mennesket forbittrer mig livet med! - Dog - min Tillid til det alkjærlige Forsyn og min Tilbøielighed til at hænge ved Haabet, tilsiiger mig jo at en lysere Fremtid maaskee kan være mig bestemt!

Sikkert udbryder De gode Andersen "hun skriver mig ikke til et halvt Aar og saa fylder hun den første Fjerdedeel med sine mørke Betragtninger!" Tilgiv! - det pleier dog ellers ikke at være min Maade, thi heller tier jeg ganske, end jeg omtaler hvad der tynger Sind og Hjerte.

Hvorledes lever De egentlig gode Andersen? - Deres Helbred pleier at være godt! - Deres Humeur har været brillant, og er som jeg oprigtig vil ønske vel atter restitueret fra den Ulempe der havde snegen sig indenfor Deres Følelsers Territorium! - Hvor sørgeligt og urigtigt er det, naar Ungdommen forbittres ved Sorger, en eneste Dag endogsaa, som saaledes tabes af denne Livets Blomstertiid, bliver begrædt af os naar vi blive gamle, og kun har Erindringen!

Som Digter veed jeg hvorledes det omtrent gaaer Dem! - men som simpelt Menneske, hvorvidt er De da? - jeg mener med Studierne? har De isinde, (eller ganske begivet) at tage Embedsexamen? - førend Deres Udenlandsreise var De jo fuldkommen bestemt for at offre Minerva Deres Tiid, dog uden at blive Apollo utroe - hvorledes ere Deres Bestemmelser nu? -

Jeg, ja vi Alle længes inderlig efter at tale Dem til Sommer; det er jo en lille Evighed siden vi saaes, at De imidlertid dog vil forkorte denne Evighed er net af Dem, naar jeg læser Brev igjennem fra Dem, hvori De aldrig meere vil see Fyhn - kan jeg ikke nægte at jeg bliver Dem vreed! - men at De vil logere hos Guldbergs, og ikke hos os er jeg ikke forsonet med Dem for! - Bring os nu en Deel Nyt med! - Lidt for alle Ganer! - Scener af det virkelige Liv! - ; comiske Anecdoter. Passager af Deres Reise. - Calambours + Kjældermænd)- m.m.

i Odense maae man absolut forældes, vi trænge til lidt at lee af; jeg især til Opmuntring! -

Fra Moder som Gud skee Lov er rask! tusind hilsener! hun beder mig spørge til hendes Spatcier, om de kommer snart! - hun beder skrive os om De ifjor saavelsom iaar har faaet Rentekammer Regningen betalt? - vil De have den Godhed nøiagtigt at optegne hende dette; samt alt hvad De maaske har lagt ud dertil!

Fra alle Hancks de venligste Hilsner! Svogeren er rask, Søsteren stærk forkølet; Digtersjælen er rask; Sangfuglen er syg efter for stærk Qviddren til vor store Passions-Concert; - den longobardiske Gouvernante (Thea) tiltraad igaar et nyt Engagement hos en Familie Rasmussen paa en Gaard her paa Fyhn! - den kjøbenhavnske Christianshavnsvandrerske - er rask! - den guullokkede Skjoldmøe ligger af Feber. - Thalias retmæssige Datter (Caroline) er karsk! - og sluttelig min Christian Forstandsøveren, samt Eier af det lille Nathuus - har en rædsom Hoste! - Jeg kan dog mærke at skrive til Andersen uden at pjanke lidt, er min Natur imod; meget længes jeg efter at læse, - eller rettere at see - Deres Brud fra Lammermoor! - I Valkyrien læser jeg undertiden noget af Dem; vores første gjensidige Spørgsmaal til hinanden er, naar vi faae nye Maanedsskrivter,: er der noget af Andersen deri? Deres Moder seer jeg sjelden, dog troer jeg hun er rask! - Til Deres Fødselsdag 2den Apriil var Dem et langt Brev bestemt, men jeg fik saa meget andet alvorligere Skriverie, saa Lysten forgik mig; og jeg indsaae det efter min Stemning maatte bleven et kjedsommeligt Brev! - Skjøndt for seent, ere mine Ønsker ei oprigtigere hos Nogen for Deres fremtidige Vel! - Ser De vor gode Johan Guldbrand undertiden? - han er kommen i en ret god Vei; hils ham venligst fra mig! - og Gjenganger-Forfatteren - kjender De ham personlig? om han ikke havde handlet klogere ved at bleven i sit Skjul? - - -

Har De ofte besøgt v. Holtens; nu ere de atter retournerede! - Af Biskop Plums Familie ere nogle i Kbh: - det meeste her i Byen er ved det Gamle - en deel Gaardsalg undtagen, det troer jeg ikke kan more Dem! -

Jette Hanck har jo ret corresponderet med Dem i Vinter; hun seer gjerne Brev fra Dem; hvilket vi da Alle gjør! - Skriv nu snart, ret langt, ret oprømt kort sagt - comme il faut! - Lev nu vel! nu begynder Tollerlund at grønnes!

Deres hengivne Augusta S.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (kopi Rigsarkivet, SB 5595-98)