[på samme papir som Brev

Med Hr Etatsraadens behagelige Skrivelse af 31 December sidst har jeg modtaget et Forslag fra Hr. Cand. H. C. Andersen om at Selskabet skulde Foranstalte udgivet en dansk Folkekalender for 1839 i Lighed med den tydske, som Gubitz har lavet for indeværende Aar. Efter Deres Ønske har jeg angaaende denne Sag confereret med Skriftcommitteens Medlemmer men ligesom disse vare enige om, at det vilde være særdeles ønskeligt, om Hr. Andersens Idee med Udgivelse af en saadan Folkekalender maatte komme til Udførelse, saaledes troede de dog tillige, at Arbeidet vilde være forbundet med saa mange og store Vanskeligheder at Selskabet idetmindste ikke fortiden under dets nuværende mindre gunstige Omstændigheder burde indlade sig paa samme.

Idet jeg tør haabe, at De vil have den Godhed at underrette Hr. Andersen herom, giver jeg mig den Ære at remittere den med Deres Skrivelse fulgte Volks-Kalender.

Kjøbenhavn i Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug den 1ste Februar 1838

Gade

Liebe

S.T.

Hr. Etatsraad Ørsted

Kommandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand p.p.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 245)